pondělí 9. ledna 2017

Vítejte v roce 2017!

Vážení čtenáři našeho blogu,
v posledním téměř půl roce se na našem blogu neobjevují žádné příspěvky. Čím to je? Důvodů by se našlo hned několik...

Uplynulý rok považujeme za vydařený. Jenom blogu se bohužel nikdo nevěnoval. :-)

Přestože máme nějakou zásobu článků z oblíbených seriálů, a to je například Vývojová dysfázie, Autismus, Specifické poruchy učení nebo Alternativní komunikace, nikdo články na blog nepřidal. Momentálně hledáme do našeho týmu nového člověka, který si nejen blog vezme na starosti. Tak ještě chvíli vydržte a nových článků se jistě dočkáte.

Návštěvnost blogu je poměrně vysoká, to nás velice těší, proto v "blogování" budeme rádi pokračovat a budeme vás - naše čtenáře zásobit články z oblasti pedagogiky a ze všeho, co se v naší firmě děje.

Na závěr tohoto informačního článku Vám chceme pořád vše nejlepší do nového roku 2017.


úterý 9. srpna 2016

Specifické poruchy učení – dysortografie

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, která se společně s dalšími „dys“ řadí mezi specifické poruchy učení. Podkladem těchto obtíží jsou většinou poruchy jemné motoriky a senzomotoriky, tedy koordinace oka a ruky. Dále jsou přítomny nedostatky v oblasti představivosti, smyslu pro rytmus či prostorové orientaci.
            Pro písemný projev je pak charakteristická celková snížená kvalita písma a nečitelnost. Děti mají při psaní zvýšené svalové napětí v dolní končetině, což se při psaní projevuje křečovitými, nepřesnými pohyby. Typické je také pomalejší pracovní tempo a rychlejší unavitelnost těchto dětí a to především díky velkému soustředění, které musejí na proces psaní vynaložit. Kromě motorických obtíží mají děti problémy při osvojování, zapamatování a vybavování si písmen, dále dodržováním mezer mezi slovy, rytmizací psaní a udržením linie písma. Velmi častým problémem je záměna tvarově podobných písmen a číslic a také častá chybovost v oblasti gramatiky, diakritiky nebo komolení slov. Tyto obtíže vznikají často na úkor velké soustředěnosti při psaní, kdy se při ústním projevu nemusí objevit. Obtíže se promítají zejména do geometrie, výtvarné výchovy a českého jazyka. Velmi často se vyskytují v kombinaci s dalšími poruchami učení a to např. dyspinxií, dyspraxií, ale také s dyslexií či dysortografií.
            Co se týče terapie u dětí trpících touto poruchou, tak je potřeba uplatňovat zejména individuální přístup a dostatek chvály a motivace. Dále je třeba dbát na to, aby děti měly vhodné psací náčiní, správný posed při psaní a volnou pracovní plochu. Pro lepší orientaci v textu a úhlednost písma se využívají čtverečkové sešity či sešity s pomocnými linkami. Před, či mezi psaním je vhodné uplatňovat různé cviky na uvolnění dolní končetiny. S dítětem bychom také měli diskutovat o chybách a při diktátech ověřit znalosti dítěte také ústně. Je také důležité upřednostňovat kvalitu nad kvantitou.
            Samotná reedukační cvičení se pak nejprve zaměřují na rozvoj jemné motoriky a senzomotorické koordinace a dále pak na osvojování a zapamatování si písmen a samotný písemný projev. My se zde více zaměříme na osvojování si a zapamatování si písmen a nácvik písemného projevu.
            Pro osvojování a zapamatování si písmen se využívá především multisenzoriální přístup, tedy zapojení ostatních smyslů, nejen zraku. Pro tyto účely se využívá např. modelování a tvarování písmen. Děti mohou písmena tvarovat z drátu, plastelíny, moduritu nebo mohou rozeznávat tvary písmen pomocí hmatu, lze využít také skládání písmen z dílků, písmenkové pexeso aj.
            Nácvik písemného projevu pak postupuje chronologicky od různých grafomotorických cvičení, přes nácvik samostatných písmen, která se dále spojují do slabik a ty do slov. Je však potřeba, aby dítě ovládalo hláskovou analýzu a syntézu a mělo dostatečnou slovní zásobu.
Pro tyto účely se využívají především různé pracovní sešity s dokreslováním neúplných písmen a grafomotorickými cvičeními, a dále cvičení na rozvoj analýzy a syntézy.

V našem e-shopu se vyskytuje nespočet pomůcek, které je možné při reedukaci dysgrafie využít. Jedná se především o naše stíratelné sešity, které jsou přímo určeny pro nácvik psaní, mezi nimi např.: Učíme se psát - psací písmo, číslice, hůlkové, dále Základy písmen – psací písmo, hůlkové písmo nebo Hrátky s fixou – kreslení a psaní, cestičky a mnohé další. Vhodné jsou také hry s plastelínou, u nás je najdete v sekci Modelování z plastelíny, konkrétně: Písmena – předlohy k plastelíně, Slova – předlohy k plastelíně. Pro analýzu a syntézu lze využít Skládačky se slabikami a Skládačky se slovy z kategorie Hry a skládačky.

pátek 15. července 2016

Terapie vývojové dysfázie 5

Zrak se u člověka považuje za dominantní smysl a zrakem také údajně přijímáme až 90% informací z vnějšího světa. Můžeme jej tedy právem považovat za jeden z nejdůležitějších smyslů, který nám plnohodnotně umožňuje vnímat krásu kolem nás. Různých obtíží se zrakem je velká spousta a mnohdy sahají za hranici zrakového orgánu. To, že máme v pořádku obě oči, totiž ještě neznamená, že máme v pořádku zrak, zrakové vnímání a všechny jeho složky. Mezi tyto složky pak řadíme zrakovou diferenciaci, tedy schopnost vidět např. rozdíly, dále zrakovou figuru a pozadí, což je schopnost rozlišit obraz ve shluku ostatních zrakových vjemů, zrakovou analýzu a syntézu nebo zrakovou paměť. Všechny tyto složky zrakového vnímání jsou mimo jiné nesmírně důležité pro nabývání školních dovedností, zejména v oblasti čtení a psaní a také pro rozvoj řeči. Je to tedy i jeden z faktorů, na který se zaměřuje terapie u dětí s vývojovou dysfázií.

Jak ale můžeme procvičovat zrakové vnímání? Cvičení tohoto smyslu není nic obtížného a je součástí téměř všech dětských her. Jedná se například o známé Kimovy hry, kdy před dítě poskládáme několik předmětů, společně pojmenujeme, poté dítěti zakryjeme oči a nějaký předmět odděláme. Dítě má pak za úkol poznat rozdíl. Na podobném principu pak funguje i hra Výměna míst, kdy děti sedí v kroužku a poté jde jeden za dveře. Mezi tím se dvě děti prohodí, popř. se jedno dítě schová a ten za dveřmi musí zjistit, kdo se vyměnil nebo kdo zmizel. Na zrakové vnímání, resp. zrakovou paměť je pak přímo určeno i pexeso nebo hra loto. Můžeme také využít poznávání barev a jejich odstínů, určování a řazení podle velikosti nebo rozeznávání tvarů. Pro zrakové vnímání pak slouží i hry s různě barevnými kostkami a stavebnicemi, skládání puzzle, vyhledávání rozdílů na obrázku nebo hra s nesmyslnými obrázky, kdy má dítě za úkol určit, co je na obrázku špatně. Jednou z dalších možností, jak zrak rozvíjet je práce s pracovními sešity a listy, které jsou přímo určeny pro rozvoj zrakového vnímání. Takové a mnohé další samozřejmě najdete i v našem eshopu a patří mezi ně například stíratelné sešity: Hrátky s fixou – bludiště a kreslíme tvary nebo Dokreslovačky – co chybí a půlka obrázku. Využít lze i naši didaktickou pomůcku GeoTrio. Tato hra velmi efektivně rozvíjí zrakové vnímání, senzomotoriku i jemnou motoriku a také se výrazným způsobem podílí na rozvoji kognitivních schopností dítěte. Dále lze využít zejména kartáčky s názvem Skládačky, které máme v různých provedeních, Domina, Pexesa a také hru Loto.


neděle 26. června 2016

Velký letní výprodej, nové produkty a nový web

Připravili jsme pro vás nový vzhled našeho e-shopu. E-shop je stále na stejné adrese: www.obrazkova-skola.czNajdete tam 21 nových produktů:
Písmenkové skládačky
Převody jednotek, stovkový a násobkový domeček
Montessori Skládání slov
Montessori Skrytá slova
Montessori Skládačky se slovy
NOVINKY 2016A zároveň jsme spustili VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ, kde jsou výstavní kusy našich produktů, produkty s drobnou změnou nebo trochu špatným tiskem. Celkem ve výprodeji najdete 145 produktů.
Pokud se Vám něco hodí, neváhejte, protože od některých věcí máme jen 1ks!V současné době chystáme další novinky na srpen. Zejména nové karty k oblíbené desce GeoTrio a další dvě dřevěné desky nazvané GeoQuadro a GeoDuo. Sledujte naše stránky a náš Facebook, ať vám nic neuteče!