čtvrtek 23. října 2014

Zúčastnili jsme se výstavy v Ostravě

Výstavu pořádalo KVIC OP Opava na ZŠ Kpt. Vajdy Ostrava-Zábřeh.


Děkujeme všem návštěvnkům, kteří se na náš stánek přišli podívat.
Pokud se chcete přijít podívat na naše další výstavy, připomínáme:

pondělí 20. října 2014

Mezinárodní den balbutiků - 22. října

V den, kdy u nás slaví svůj svátek Sabiny, není výjimečný jen tímto jménem, ale především tím, že kromě těchto dam mají důvod ke slavení i balbutici z celého světa. 22. Říjen byl totiž stanoven jako mezinárodní den balbutiků, všech, kteří mají narušenou plynulost řeči -  koktají. Cílem tohoto dne je především podpora lidí s tímto postižením, porozumění a osvěta. V tento den se také konají různé akce, přednášky a konference, na kterých se lidé z řad odborníků i široké veřejnosti mohou dozvědět nejnovější informace o způsobech terapie, logopedických cvičeních apod.

Řekněme si ale něco více k samotné problematice koktavosti. Koktavost, odborně balbuties je narušení koordinace orgánů, které se podílejí na mluvení. Stručně řečeno jde o postižení, které jedinci zabraňuje v plynulé mluvě. Nejčastěji se projevuje opakováním první slabiky slova, nebo opakováním slova celého. Přidružují se ale také problémy s plynulostí dýchání, obtíže s tvorbou hlasu, je narušeno tempo a melodie řeči. Tito jedinci často dlouze opisují slova, nebo volí synonyma, aby se vyhnuli těm, které jim činí problémy. Příznaky se vždy různě kombinují, většinou se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu, dané situace, osobami, se kterými vedeme rozhovor a podobně. A co jsou vlastně příčiny koktavosti? Jak už to tak bývá, z velké části se podílí dědičnost, může se také jednat o různé orgánové odchylky, negativní vlivy sociálního prostředí, nebo psychotrauma. Přesná příčina vzniku se však dosud nepodařila plně objasnit.


Bohužel, jedinci s koktavostí mají často velmi negativní postoj ke komunikaci. Ať už díky opakovanému selhání při komunikačním záměru, nebo opakujícím se negativním zážitkům při snaze o verbální projev. Tyto faktory mohou vést až k logofobii – chorobný strach z vlastního mluveného projevu. A jak tedy alespoň částečně pomoci osobám s tímto postižením? Neskačme jim do řeči, nedokončujme za ně věty, buďme trpěliví, informujme se a berme se takoví, jací jsme. Vždyť mezi námi bylo už tolik slavných a vlivných osob s koktavostí. Mezi nimi například Winston Churchill, Marylin Monroe, Samuel L. Jackson, Charles Darwin, Tiger Woods, Isaak Newton a mnozí další. Ti všichni měli něco společného. Nedovolili, aby je jejich vada řeči zastavila.E-shop Obrázková škola si pro vás při příležitosti mezinárodního dne balbutiků připravil speciální slevu 20% na všechny logopedické pomůcky. Sleva platí ve dnech 20. - 22. 10. 2014
Všechny zlevněné produkty naleznete tady.

sobota 18. října 2014

Praha a Brno - zveme vás na výstavu "Rosteme pro život"

Dovolujeme si Vás pozvat na prodejní výstavu kvalitních a smysluplných hraček
"Rosteme pro život"

Výstava se koná 8. - 9. 11. 2014 na ZŠ Meteorologická v Praze.

A potom také 27. 11. 2014 na ZŠ Gajdošova v Brně.

Přijďte si prohlédnout naše kartičky naživo
a k tomu spoustu dalších smysluplných pomůcek a hraček.
Těšíme se na vás!
Pořadatelem výstavy je Hormé a více informací najdete na www.rostemeprozivot.cz

pátek 17. října 2014

Autismus 1: Úvod

Autismus, lépe poruchy autistického spektra, lékařsky pervazivní vývojová porucha, je dnes takříkajíc známou neznámou. O této diagnóze bylo již dost zjištěno, bylo o ní napsáno mnoho knih a často se také stává námětem filmů, zároveň je však problematika těchto poruch stále dost málo známá, a ač jimi trpí zhruba jedno ze sto padesáti dětí, vedou se spory o příčinách jejich vzniku.

Pokud označujeme autismus dalšími, již zmíněnými, termíny, je slovo pervazivní, tedy všepronikající, výstižný a všeříkající – poruchy autistického spektra totiž zasahují celou osobnost člověka. Nejvýraznější deficity jsou však v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti, proto se také mluví o takzvané autistické triádě. Pokud se podíváme na první z těchto oblastí, tedy na komunikaci, můžeme si všimnout jisté „formálnosti“ – autisti rozumí našim slovům a sami jich používají stejně jako my, nicméně se nám jejich komunikace jeví nepřirozenou, jako by umělou. Není to však pravidlem, stejně tak se můžeme setkat s autistou, který nemluví vůbec (- a to ani neverbálně -) nebo s autistou, který komunikuje pouze vlastním žargonem (houká, pomlaskává, mručí,…). Anebo jste při rozhovoru s autistou narazili na úplně jiný problém, možností je totiž celá řada.

V sociální interakci se nejvíce projeví nedostatek v oblasti chápání neverbální komunikace. Autisti se snaží pochopit svět jako logický vztah příčin a následků, proto je pro ně také důležité žít v rituálech, s návyky, ačkoliv jim někdy uniká logika věci (například si každé ráno obléknou čisté prádlo, nemusí ale chápat, že je to proto, že oblečení z minulého dne je špinavé a propocené). Problémy s imaginací jsou potom spojené s rigiditou v myšlení a chování, tudíž se to opět projevuje stereotypy, rituály a velkou nechutí k jakýmkoli změnám. Tyto zaběhlé formy chování a dané stereotypy mají totiž u autistů jasnou funkci – vyvolávají pocit bezpečí a jistoty, a to i přesto, že to může intaktnímu okolí připadat neobvyklé (řeč je například o kývání, točení dokola, tleskání, třepetání prsty před očima,…).


V České republice je počet osob s poruchami autistického spektra odhadován na desetitisíce. Tyto osoby skutečně nelze popsat jednotnými symptomy, dá se říci, že každý člověk s autismem je originál se svými vlastními, specifickými znaky a potřebami. Proto se v dalších dílech seriálu Autismus budeme více zabývat možnými projevy jednotlivých oblastí autistické triády i projevy jednotlivých poruch patřících pod PAS. Řeč bude také o možných příčinách vzniku autismu nebo o hračkách a učebních pomůckách vhodných pro děti s autismem.

úterý 14. října 2014

Vyřizování objednávek v naší firmě

Se začátkem nového školního roku po všech změnách, které jsme ve firmě absolvovali, přišla velká vlna objednávek a za to jsme nesmírně rádi.

Celý proces vyřízení objednávky z našeho internetového obchodu Obrázková škola a objednávek obdržených přes e-mail nebo telefon je zobrazen v následujícím diagramu.Obdržené objednávky každý den přijmeme do našeho informačního systému. Poté proběhne zjištění skladové dostupnosti všech položek, které si zákazníci objednali. Pokud v dané objednávce nějaká položka chybí, musíme počkat, až bude objednávka kompletní. Po rezervaci zboží jsou ve výrobě upřednostněny ty výrobky, na které máme objednávky.

Kompletní objednávky jsou předány do skladu, kde se vystaví faktura, připraví zboží, zabalí se do krabice a poté už jenom předáme zásilku přepravní společnosti.pátek 10. října 2014

Alternativní a augmentativní komunikace 1: Úvod

Od tohoto měsíce, měsíce října, pro vás Obrázková škola připravuje tematický seriál, který by měl vycházet pravidelně přibližně jednou za měsíc. Takovýchto seriálů v podobě článků na různá témata plánujeme více. A protože komunikace je nezbytná součást jakékoli mezilidské interakce a skrze ni sdělujeme naše myšlenky, pocity či přání, dovolte, abychom vám představily naše první téma, kterému se budeme ještě nejednou věnovat a tím je téma Alternativní a augmentativní komunikace, ve zkratce AAK.
V prvním díle vám ozřejmíme převážně obecné informace týkající se této problematiky, v dalších dílech už se pak budeme věnovat konkrétním komunikačním systémům.
Co je tedy alternativní a augmentativní komunikace a komu je určena? Tento způsob komunikace je určen zejména pro jedince, u kterých je z důvodu různě těžkého zdravotního postižení omezena, nebo zcela nemožná verbální komunikace. Alternativní a augmentativní komunikace se snaží kompenzovat komunikační obtíže a těmto osobám umožňuje alespoň částečně se dorozumívat se svým okolím a zapojit se tak do života společnosti. Jsou to vlastně všechny formy dorozumívání, které nahrazují, nebo doplňují řeč. Zatímco alternativní komunikační systém funguje jako náhrada mluvené řeči z důvodu závažné formy narušené komunikační schopnosti, augmentativní komunikační systémy slouží pro rozšíření a podporu již existující, ale pro běžné používání nedostačující komunikační schopnosti a má za úkol zvýšit kvalitu porozumění a usnadnit vyjadřování.
Aplikace AAK vyžaduje odborné poradenství a správný výběr vhodného systému není nic jednoduchého. Záleží na tom, zdali se jedná o vrozené narušení komunikační schopnosti či nikoli. Zdali má jedinec smyslové či mentální postižení, centrální poruchu vývoje hybnosti, kombinované postižení, degenerativní onemocnění mozku, prodělal úraz, či cévní mozkovou příhodu. Nutné je také brát ohled na prognózu do budoucna, věk, podporu rodiny a personálu, fyzické dovednosti, dobu práceschopnosti a mnoho dalších faktorů.

Metody AAK se dělí na metody s pomůckami a bez pomůcek. Ty s pomůckami se dále dělí na technické a netechnické. Takový příklad netechnických pomůcek můžete nalézt i v našem e-shopu. V dalších dílech se budeme postupně různým metodám ať s pomůckami, nebo bez, věnovat.

čtvrtek 9. října 2014

Byli jsme v Praze na konferenci "Dítě na cestě do základní školy"

Ve středu 8.října jsme se jako vystavovatelé zúčastnili konference „Dítě na cestě do základní školy aneb plynulý přechod z MŠ do ZŠ“, kterou pořádala v Praze společnost INFRA, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která je zároveň distributorem našich produktů.Všem účastníkům jsme nabídli zdarma vzorek našich produktů.Někteří pedagogové naši firmu dosud neznali a měli možnost se s našimi produkty podrobně seznámit.
Někteří u nás nakoupili, jiní udělali objednávku a ostatním jsme poskytli kontakt na náš e-shop.Další výstavu máme za dva týdny v Ostravě a bude odpoledne přístupná i veřejnosti.neděle 5. října 2014

Mezinárodní den učitelů

„Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti“
Jan Amos Komenský

Jak jinak začít psaní o dni učitelů, než právě tematickým citátem od největšího pedagoga našich dějin. A proč že píšu o tomto tématu v říjnu a ne v březnu, v době, kdy se tento svátek oficiálně slaví u nás? Nenechte se mýlit, i když v České Republice připadá den učitelů právě na 28. března, což je výročí narození Jana Amose Komenského, ve světě se tento svátek, vyhlášený k poctě učitelů slaví právě v tomto měsíci a to konkrétně 5. října. Nicméně zatímco v naší zemi se Den učitelů slaví již od roku 1955, ve světě se tomu stalo až o něco později, když organizace UNESCO vyhlásila tento svátek v roce 1994, jako uznání a respekt k učitelské práci a ocenění této bohužel často nedoceněné a náročné profese. V tomto roce začíná také anketa Zlatý Ámos (anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR). Nový ročník soutěže začíná vždy 5. Října a korunovace pak probíhá právě na český Den učitelů. V roce 2011 Ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se Den učitelů zařadil na seznam významných dnů České republiky, což se později také stalo
Ať u nás, nebo ve světě, se v tyto dny pořádají různé akce a ani my nechceme zůstat pozadu. Nároky na učitele se v rychle měnícím světě stále zvyšují. A protože učitelé i rodiče hrají nezastupitelnou roli při rozvíjení talentu i osobnosti nejmladší generace, připravili jsme si pro všechny, kteří pracují s dětmi odměny v podobě výhodných slev.
Všem školám nebo organizacím, které si ve dnech 5. - 8. 10. 2014 objednají cokoliv v našem e-shopu www.obrazkova-skola.cz a zvolí platbu na fakturu, dodatečně přičteme slevu 20% na celou objednávku.

Bohužel, učitelé jsou u nás obecně profesí nedoceněnou, připomínat si tedy Den učitelů je naprosté minimum, které pro zlepšení tohoto postu můžeme učinit. Proto vést děti k úctě k nim by mělo být samozřejmostí. Pokud se tedy v tento den děti rozhodnout své učitele čímkoliv potěšit, ať už tím, že se rozhodnout protentokrát nezlobit, nebo vyrobí nějakou pozornost, je to ten nejlepší ukazatel toho, že se ve škole cítí dobře a svých učitelů si váží.


Za naši firmu přejeme všem pedagogům mnoho trpělivost, úspěchů a také neutuchající nadšení a kreativitu v tomto nelehkém povolání.

pátek 3. října 2014

2.díl seriálu Kartičky s kolíčky: Kolíčky pro předškoláky

Nejjednoduššími kartičkami s kolíčky jsou sady koleček na přiřazování barev a počítání.

Předškoláci by si měli osvojit počet do šesti, a proto máme v nabídce ještě jednu sadu s počítáním. Zde se přiřazují čísla podle počtu předmětů na obrázku, a to přicvaknutím kolíčku ke správnému číslu.

Dalším jednoduchým úkolem je určování, co do řady nepatří s obrázky. Kolíček je potřeba umístit na obrázek, který se mezi ostatní obrázky nehodí.

Úkoly Stejné obrázky a Stínové obrázky využívají všech čtyř základních barev kolíčků. Obrázek v rámečku je potřeba přiřadit k obrázku ve spodním řádku a označit ho barevným kolíčkem podle barvy rámečku.


Poslední úkol Najdi obrázek je ještě o něco složitější. Je potřeba najít správný obrázek v mřížce a označit ho kolíčkem příslušné barvy.

středa 1. října 2014

Pozvánka na výstavu didaktických pomůcek v Ostravě

Dovolujeme si pozvat všechny naše zákazníky a příznivce firmy
na výstavu v Ostravě, která se bude konat dne 22.10.2014
v rámci Minikonference "Metodické vedení asistentů pedagoga"


Termín konání: 22.10.2014

8:00 - 12:00 pro pedagogické pracovníky
12:00 - 15:00 pro veřejnost

Místo konání: Základní škola, Ostrava - Zábřeh, KPt. Vajdy 1a, p.o. (mapa)

Na co se můžete těšit:
  • všechny pomůcky si můžete na místě vyzkoušet, poradit se, zakoupit či objednat
  • pro každého budeme mít připravený malý dárek
  • kromě naší firmy Oskola se zúčastní i několik dalších firem, které nabízejí pomůcky pro děti se speciálními potřebami
Přehled vystavujících firem:
Benjamin - speciální hračky a pomůcky
Knihkupectví Jana Fialová - dborné knihy, dětská literatura
DZM s.r.o. Štenberk - didaktické pomůcky pro MŠ a 1.st. ZŠ
Petit - počítačové programy pro výuku, diagnostiku a domácí využití
Montessori pomůcky - široká nabídka pomůcek
Bruynzeel - Sakura - výtvarný materiál
ZŠ Opava, Havlíčkova 1 - kompenzační pomůcky, optické a elektronické pomůcky pro zrakově postižené
Modroočko - kvalitní dřevěné hračky


Organizátory výstavy jsou:
PhDr. Eva Cveková, Mgr. Eva Krzywoňová
KVIC, odloučené pracoviště Opava (www.kvic.cz)