pátek 10. října 2014

Alternativní a augmentativní komunikace 1: Úvod

Od tohoto měsíce, měsíce října, pro vás Obrázková škola připravuje tematický seriál, který by měl vycházet pravidelně přibližně jednou za měsíc. Takovýchto seriálů v podobě článků na různá témata plánujeme více. A protože komunikace je nezbytná součást jakékoli mezilidské interakce a skrze ni sdělujeme naše myšlenky, pocity či přání, dovolte, abychom vám představily naše první téma, kterému se budeme ještě nejednou věnovat a tím je téma Alternativní a augmentativní komunikace, ve zkratce AAK.
V prvním díle vám ozřejmíme převážně obecné informace týkající se této problematiky, v dalších dílech už se pak budeme věnovat konkrétním komunikačním systémům.
Co je tedy alternativní a augmentativní komunikace a komu je určena? Tento způsob komunikace je určen zejména pro jedince, u kterých je z důvodu různě těžkého zdravotního postižení omezena, nebo zcela nemožná verbální komunikace. Alternativní a augmentativní komunikace se snaží kompenzovat komunikační obtíže a těmto osobám umožňuje alespoň částečně se dorozumívat se svým okolím a zapojit se tak do života společnosti. Jsou to vlastně všechny formy dorozumívání, které nahrazují, nebo doplňují řeč. Zatímco alternativní komunikační systém funguje jako náhrada mluvené řeči z důvodu závažné formy narušené komunikační schopnosti, augmentativní komunikační systémy slouží pro rozšíření a podporu již existující, ale pro běžné používání nedostačující komunikační schopnosti a má za úkol zvýšit kvalitu porozumění a usnadnit vyjadřování.
Aplikace AAK vyžaduje odborné poradenství a správný výběr vhodného systému není nic jednoduchého. Záleží na tom, zdali se jedná o vrozené narušení komunikační schopnosti či nikoli. Zdali má jedinec smyslové či mentální postižení, centrální poruchu vývoje hybnosti, kombinované postižení, degenerativní onemocnění mozku, prodělal úraz, či cévní mozkovou příhodu. Nutné je také brát ohled na prognózu do budoucna, věk, podporu rodiny a personálu, fyzické dovednosti, dobu práceschopnosti a mnoho dalších faktorů.

Metody AAK se dělí na metody s pomůckami a bez pomůcek. Ty s pomůckami se dále dělí na technické a netechnické. Takový příklad netechnických pomůcek můžete nalézt i v našem e-shopu. V dalších dílech se budeme postupně různým metodám ať s pomůckami, nebo bez, věnovat.