čtvrtek 27. listopadu 2014

Diagnoza: Dyslálie

Dyslalie, též zvaná patlavost je pravděpodobně nejrozšířenější poruchou řeči nejen u dětí, ale také u dospělých. Jen si vzpomeňme, kolikrát jsme již potkali, nebo slyšeli člověka, který tzv. ráčkuje, nebo si lidově řečeno šlape na jazyk? Zajisté si uvědomíme, že takových lidí je kolem nás nespočet. Dokonce až 2/3 dětí přijatých do logopedické péče trpí dyslalií, naneštěstí v neprospěch chlapců, kterých je s touto vadou o něco více, než dívek.
Tento typ narušené komunikační schopnosti je způsoben špatnou výslovností jedné, nebo i více hlásek mateřského jazyka. Jedinec může problémovou hlásku vynechávat, nahrazovat jinou, či tvořit nesprávným způsobem. U nás se nejčastěji vyskytuje právě chybná výslovnost sykavek – c,s,z,č,š,ž a vibrant – r a ř. Nicméně ne vždy se hned musí jednat o patologickou výslovnost. Vývoj artikulace má totiž svou fyziologickou posloupnost, která je navíc doprovázena individuálními schopnostmi každého jedince. Tříleté dítě nám ještě nevysloví hlásku R a tak ji ve slově nahradí něčím jednodušším. Stejně tak je tomu i u jiných hlásek, tento problém se mnohdy vyřeší sám, kdy artikulační orgány dítěte dozrají natolik, že již bude hlásku schopno bez problému vyslovit. Pokud se tak ale nestane, je třeba začít dávat pozor a vyhledat logopeda, aby nedocházelo k chybné fixaci.
Dyslalie se vyskytuje v různém rozsahu, může se jednat o špatnou výslovnost jedné hlásky, nebo takového množství, kdy se řeč stává až nesrozumitelná. Hláska může být také vyslovována špatně pouze v některých hláskových spojeních, nebo vždy. Při diagnostice se zaměřujeme na několik oblastí. Provádíme orientační vyšetření sluchu, zaměříme se také na motoriku orofaciální oblasti – mimiku, pohyby rtů a jazyka, kvalitu chrupu a skusu, schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky českého jazyka, anatomii mluvidel -  můžou se vyskytovat drobné odchylky. Neméně důležitý je také vliv prostředí a správný mluvní vzor. Příčinami může být vše výše zmíněné, k tomu se přidává rizikové těhotenství, dědičnost, zejména artikulační neobratnosti, poškození centrální nervové soustavy, nebo dyslalie vzniká jako následek jiného postižení, například sluchu, zraku, nebo mentálního postižení.

Při terapii je důležitý pozitivní přístup a dobré citové vazby v rodině. Neopravujme stále dítě, ale spíše před ním hlásku či slovo zopakujme správně. Musíme si dát také pozor na náš vlastní mluvený projev a dávat dítěti co nejlepší příklad.