sobota 31. října 2015

Autismus: Aspergerův syndrom

 Uvědomujeme si, že už je to nějaká doba, kdy jsme se naposledy v našich článcích zmiňovali o autismu, nicméně jak jsme před časem slíbili, tak taky činíme a v tomto díle se budeme věnovat Aspergerovu syndromu.
            Co tedy Aspergerův syndrom znamená a jaká jsou jeho specifika? Aspergerův syndrom byl poprvé popsán v roce 1944 psychologem Hansem Aspergerem a patří mezi poruchy autistického spektra. Jsou zde tedy přítomny typické příznaky autismu, jako potíže v komunikaci, problémy v chápání sociálních situací nebo nedostatek představivosti. Zde jsou však příznaky většinou v rozporu s celkovým intelektem jedince, který bývá mnohdy nadprůměrný.
Velkým rozdílem jsou i řečové schopnosti, kdy vývoj řeči nebývá opožděn. Lidé s Aspergerovým syndromem mají velmi bohatou pasivní slovní zásobu, mluva je plynulá, avšak může působit stroze a formálně. Mají také potíže chápat humor, nadsázku, ironii a metafory. Občas se tedy stává, že tyto osoby mohou být zmatené prohlášeními jako „Hoď to za hlavu“ nebo „Podej mi ruku“. Typická je i důsledná pravdomluvnost nebo různé poznámky a připomínky, se kterými se děti obrátí klidně i na neznámou osobu. Na rozdíl od jedinců s jinou formou autismu, spousta osob s Aspergerovým syndromem nemá odpor ke styku s lidmi. Při komunikaci ale nereagují na gesta, postoj posluchače nebo výraz tváře. Často také nepřetržitě hovoří. Bez ohledu na zájem posluchačů. Jejich chování je natolik odlišné, že nemusí být ostatními příliš přijímáni, a tak patří spíše mezi samotáře.
U dětí s Aspergerovým syndromem se velmi často vyskytuje porucha pozornosti nebo porucha pozornosti s hyperaktivitou. Mají obtíže soustředit se na podstatné informace, přesměrovat svou pozornost na jiné jevy nebo vůbec udržet pozornost. Nicméně, pokud se jedná o předmět jejich zájmu, dovedou se dokonale soustředit i několik hodin.
Hans Asperger viděl v osobách s Aspergerovým syndromem jistý potenciál a to právě díky originalitě myšlení a vnímání, která pak může vést k jedinečným výkonům. U těchto jedinců se často vyvine až posedlost k nějakému koníčku, kterému jsou schopni věnovat velkou část svého dne. Díky tomu, že mají vynikající mechanickou paměť, tak se většinou jedná o učení se faktům, schématům, různým citacím z encyklopedií nebo jízdních řádů. Často se zájem týká sběratelství, studia vesmíru, rozboru sportovních výsledků, telefonních čísel, prakticky čehokoliv, co je zaujme. Vedle toho však mají obtíže s abstrakcí, která ve škole může způsobovat problémy např. při studiu literatury.

Pravdou ale zůstává, že jsou to právě tyto vlastnosti, díky nimž bylo a je mezi námi tolik slavných osobností právě s Aspergerovým syndromem. Kdybychom měli jmenovat, tak jsou to např. Bill Gates – zakladatel společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí na světě, Andy Warhol – americký malíř a grafik, Woody Allen – americký komik, spisovatel a režisér, Albert Einstein – jeden z největších fyziků všech dob, Isaac Newton – anglický matematik a fyzik, Vincent Van Gogh – holandský malíř a mnozí další.

pátek 16. října 2015

Terapie vývojové dysfázie - 1.díl

Jak již na našem blogu bylo dříve zmíněno, firma si prošla jistou krizí, která mimo jiné omezila i pravidelné vydávání článků, týkajících se témat jako autismus nebo alternativní a augmentativní komunikace. Firma naštěstí krizi zvládla, ba co víc, domnívám se, že se jí opět velmi daří. Celý tým společně pracuje na tvorbě nových didaktických pomůcek, vyšel nový katalog a firma se účastní různých akcí. Proto je na místě, abychom znovu navázali tam, kde jsme před časem skončili a dále v těchto článcích pokračovali. A protože rozšiřujeme sortiment, rozhodli jsme se rozšířit i naše články o nová témata. Kromě dvou výše zmíněných si budete moci v příštích měsících přečíst také něco o specifických poruchách učení nebo již dnes o vývojové dysfázii.
Co tedy pojem vývojová dysfázie konkrétně znamená? Vývojovou dysfázii, také nazývanou specificky narušený vývoje řeči, řadíme k vývojovým poruchám. To znamená, že tato porucha postihuje vývoj řeči, resp. řečová centra v mozku. Postižení má různorodý charakter a velmi často ho nelze konkrétně lokalizovat. Dítě má problémy naučit se verbálně komunikovat a to i přes to, že podmínky pro rozvoj řeči nejsou nikterak omezující. Inteligence je přiměřená, sociální prostředí je stimulující, nevyskytují se ani závažné poruchy zraku a sluchu. I tak má ale centrální nervová soustava dítěte problém dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které přijímá z okolí.
A co je příčinou tohoto postižení? Určit etiologii nebývá často vůbec jednoduché a dosud není tento pojem zcela vyjasněn. Většinou sahá problém až do doby těhotenství matky, porodu, nebo krátce po něm. Může se jednat o toxické poškození plodu, předčasný porod, nízkou porodní hmotnost a roli mohou hrát také dědičné mechanismy.
Podle vážnosti a rozsahu postižení se pak dysfázie projevuje různě širokou škálou i hloubkou příznaků. Od drobných dysfatických symptomů až po úplnou nemluvnost. Dochází k nerovnoměrnému vývoji celé osobnosti, postižení postihuje také citovou, motivační a zájmovou sféru dítěte. V oblasti řečových schopností se vyskytuje opožděný vývoj řeči, špatná výslovnost hlásek až nesrozumitelnost projevu, výrazný rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi dítěte, porucha v pořadí řazení hlásek, neuspořádanost slovosledu, nesprávné skloňování a časování, obtíže s vybavováním slov či neschopnost udržet dějovou linii. Problémy se vyskytují i v oblasti zrakového vnímání a to zejména v kresbě. Při sluchovém vnímání má zase dítě obtíže při rozlišování jednotlivých hlásek a to zejména zvukově podobných. Bývá narušena také jemná i hrubá motorika, včetně grafomotoriky (kresba), nebo oromotoriky (motorika orgánů podílejících se na mluvení). Děti mohou mít problémy s koordinací pohybů, orientací ve vlastním tělesném schématu, poruchy pozornosti a hyperaktivitu. Zkrátka, škála příznaku je velmi široká a mohou se různě kombinovat. O to náročnější je i terapie, která vyžaduje spolupráci mnoha odborníků a o které vám více povíme v dalších dílech.

čtvrtek 1. října 2015

Výstavy Rosteme pro život - přijďte se podívat

V průběhu letošního podzimu se zúčastníme celkem třech výstav 
ve třech různých městech - Pardubice - Praha - Brno.


Přijďte se podívat, prohlédnout si a vyzkoušet naše kartičky!
Na výstavách nabízíme zboží se slevou 10%.
Kupón na slevu 10% si můžete odnést i domů a objednávat až do ledna se slevou v e-shopu!