pátek 16. října 2015

Terapie vývojové dysfázie - 1.díl

Jak již na našem blogu bylo dříve zmíněno, firma si prošla jistou krizí, která mimo jiné omezila i pravidelné vydávání článků, týkajících se témat jako autismus nebo alternativní a augmentativní komunikace. Firma naštěstí krizi zvládla, ba co víc, domnívám se, že se jí opět velmi daří. Celý tým společně pracuje na tvorbě nových didaktických pomůcek, vyšel nový katalog a firma se účastní různých akcí. Proto je na místě, abychom znovu navázali tam, kde jsme před časem skončili a dále v těchto článcích pokračovali. A protože rozšiřujeme sortiment, rozhodli jsme se rozšířit i naše články o nová témata. Kromě dvou výše zmíněných si budete moci v příštích měsících přečíst také něco o specifických poruchách učení nebo již dnes o vývojové dysfázii.
Co tedy pojem vývojová dysfázie konkrétně znamená? Vývojovou dysfázii, také nazývanou specificky narušený vývoje řeči, řadíme k vývojovým poruchám. To znamená, že tato porucha postihuje vývoj řeči, resp. řečová centra v mozku. Postižení má různorodý charakter a velmi často ho nelze konkrétně lokalizovat. Dítě má problémy naučit se verbálně komunikovat a to i přes to, že podmínky pro rozvoj řeči nejsou nikterak omezující. Inteligence je přiměřená, sociální prostředí je stimulující, nevyskytují se ani závažné poruchy zraku a sluchu. I tak má ale centrální nervová soustava dítěte problém dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které přijímá z okolí.
A co je příčinou tohoto postižení? Určit etiologii nebývá často vůbec jednoduché a dosud není tento pojem zcela vyjasněn. Většinou sahá problém až do doby těhotenství matky, porodu, nebo krátce po něm. Může se jednat o toxické poškození plodu, předčasný porod, nízkou porodní hmotnost a roli mohou hrát také dědičné mechanismy.
Podle vážnosti a rozsahu postižení se pak dysfázie projevuje různě širokou škálou i hloubkou příznaků. Od drobných dysfatických symptomů až po úplnou nemluvnost. Dochází k nerovnoměrnému vývoji celé osobnosti, postižení postihuje také citovou, motivační a zájmovou sféru dítěte. V oblasti řečových schopností se vyskytuje opožděný vývoj řeči, špatná výslovnost hlásek až nesrozumitelnost projevu, výrazný rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi dítěte, porucha v pořadí řazení hlásek, neuspořádanost slovosledu, nesprávné skloňování a časování, obtíže s vybavováním slov či neschopnost udržet dějovou linii. Problémy se vyskytují i v oblasti zrakového vnímání a to zejména v kresbě. Při sluchovém vnímání má zase dítě obtíže při rozlišování jednotlivých hlásek a to zejména zvukově podobných. Bývá narušena také jemná i hrubá motorika, včetně grafomotoriky (kresba), nebo oromotoriky (motorika orgánů podílejících se na mluvení). Děti mohou mít problémy s koordinací pohybů, orientací ve vlastním tělesném schématu, poruchy pozornosti a hyperaktivitu. Zkrátka, škála příznaku je velmi široká a mohou se různě kombinovat. O to náročnější je i terapie, která vyžaduje spolupráci mnoha odborníků a o které vám více povíme v dalších dílech.