úterý 9. srpna 2016

Specifické poruchy učení – dysortografie

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, která se společně s dalšími „dys“ řadí mezi specifické poruchy učení. Podkladem těchto obtíží jsou většinou poruchy jemné motoriky a senzomotoriky, tedy koordinace oka a ruky. Dále jsou přítomny nedostatky v oblasti představivosti, smyslu pro rytmus či prostorové orientaci.
            Pro písemný projev je pak charakteristická celková snížená kvalita písma a nečitelnost. Děti mají při psaní zvýšené svalové napětí v dolní končetině, což se při psaní projevuje křečovitými, nepřesnými pohyby. Typické je také pomalejší pracovní tempo a rychlejší unavitelnost těchto dětí a to především díky velkému soustředění, které musejí na proces psaní vynaložit. Kromě motorických obtíží mají děti problémy při osvojování, zapamatování a vybavování si písmen, dále dodržováním mezer mezi slovy, rytmizací psaní a udržením linie písma. Velmi častým problémem je záměna tvarově podobných písmen a číslic a také častá chybovost v oblasti gramatiky, diakritiky nebo komolení slov. Tyto obtíže vznikají často na úkor velké soustředěnosti při psaní, kdy se při ústním projevu nemusí objevit. Obtíže se promítají zejména do geometrie, výtvarné výchovy a českého jazyka. Velmi často se vyskytují v kombinaci s dalšími poruchami učení a to např. dyspinxií, dyspraxií, ale také s dyslexií či dysortografií.
            Co se týče terapie u dětí trpících touto poruchou, tak je potřeba uplatňovat zejména individuální přístup a dostatek chvály a motivace. Dále je třeba dbát na to, aby děti měly vhodné psací náčiní, správný posed při psaní a volnou pracovní plochu. Pro lepší orientaci v textu a úhlednost písma se využívají čtverečkové sešity či sešity s pomocnými linkami. Před, či mezi psaním je vhodné uplatňovat různé cviky na uvolnění dolní končetiny. S dítětem bychom také měli diskutovat o chybách a při diktátech ověřit znalosti dítěte také ústně. Je také důležité upřednostňovat kvalitu nad kvantitou.
            Samotná reedukační cvičení se pak nejprve zaměřují na rozvoj jemné motoriky a senzomotorické koordinace a dále pak na osvojování a zapamatování si písmen a samotný písemný projev. My se zde více zaměříme na osvojování si a zapamatování si písmen a nácvik písemného projevu.
            Pro osvojování a zapamatování si písmen se využívá především multisenzoriální přístup, tedy zapojení ostatních smyslů, nejen zraku. Pro tyto účely se využívá např. modelování a tvarování písmen. Děti mohou písmena tvarovat z drátu, plastelíny, moduritu nebo mohou rozeznávat tvary písmen pomocí hmatu, lze využít také skládání písmen z dílků, písmenkové pexeso aj.
            Nácvik písemného projevu pak postupuje chronologicky od různých grafomotorických cvičení, přes nácvik samostatných písmen, která se dále spojují do slabik a ty do slov. Je však potřeba, aby dítě ovládalo hláskovou analýzu a syntézu a mělo dostatečnou slovní zásobu.
Pro tyto účely se využívají především různé pracovní sešity s dokreslováním neúplných písmen a grafomotorickými cvičeními, a dále cvičení na rozvoj analýzy a syntézy.

V našem e-shopu se vyskytuje nespočet pomůcek, které je možné při reedukaci dysgrafie využít. Jedná se především o naše stíratelné sešity, které jsou přímo určeny pro nácvik psaní, mezi nimi např.: Učíme se psát - psací písmo, číslice, hůlkové, dále Základy písmen – psací písmo, hůlkové písmo nebo Hrátky s fixou – kreslení a psaní, cestičky a mnohé další. Vhodné jsou také hry s plastelínou, u nás je najdete v sekci Modelování z plastelíny, konkrétně: Písmena – předlohy k plastelíně, Slova – předlohy k plastelíně. Pro analýzu a syntézu lze využít Skládačky se slabikami a Skládačky se slovy z kategorie Hry a skládačky.

pátek 15. července 2016

Terapie vývojové dysfázie 5

Zrak se u člověka považuje za dominantní smysl a zrakem také údajně přijímáme až 90% informací z vnějšího světa. Můžeme jej tedy právem považovat za jeden z nejdůležitějších smyslů, který nám plnohodnotně umožňuje vnímat krásu kolem nás. Různých obtíží se zrakem je velká spousta a mnohdy sahají za hranici zrakového orgánu. To, že máme v pořádku obě oči, totiž ještě neznamená, že máme v pořádku zrak, zrakové vnímání a všechny jeho složky. Mezi tyto složky pak řadíme zrakovou diferenciaci, tedy schopnost vidět např. rozdíly, dále zrakovou figuru a pozadí, což je schopnost rozlišit obraz ve shluku ostatních zrakových vjemů, zrakovou analýzu a syntézu nebo zrakovou paměť. Všechny tyto složky zrakového vnímání jsou mimo jiné nesmírně důležité pro nabývání školních dovedností, zejména v oblasti čtení a psaní a také pro rozvoj řeči. Je to tedy i jeden z faktorů, na který se zaměřuje terapie u dětí s vývojovou dysfázií.

Jak ale můžeme procvičovat zrakové vnímání? Cvičení tohoto smyslu není nic obtížného a je součástí téměř všech dětských her. Jedná se například o známé Kimovy hry, kdy před dítě poskládáme několik předmětů, společně pojmenujeme, poté dítěti zakryjeme oči a nějaký předmět odděláme. Dítě má pak za úkol poznat rozdíl. Na podobném principu pak funguje i hra Výměna míst, kdy děti sedí v kroužku a poté jde jeden za dveře. Mezi tím se dvě děti prohodí, popř. se jedno dítě schová a ten za dveřmi musí zjistit, kdo se vyměnil nebo kdo zmizel. Na zrakové vnímání, resp. zrakovou paměť je pak přímo určeno i pexeso nebo hra loto. Můžeme také využít poznávání barev a jejich odstínů, určování a řazení podle velikosti nebo rozeznávání tvarů. Pro zrakové vnímání pak slouží i hry s různě barevnými kostkami a stavebnicemi, skládání puzzle, vyhledávání rozdílů na obrázku nebo hra s nesmyslnými obrázky, kdy má dítě za úkol určit, co je na obrázku špatně. Jednou z dalších možností, jak zrak rozvíjet je práce s pracovními sešity a listy, které jsou přímo určeny pro rozvoj zrakového vnímání. Takové a mnohé další samozřejmě najdete i v našem eshopu a patří mezi ně například stíratelné sešity: Hrátky s fixou – bludiště a kreslíme tvary nebo Dokreslovačky – co chybí a půlka obrázku. Využít lze i naši didaktickou pomůcku GeoTrio. Tato hra velmi efektivně rozvíjí zrakové vnímání, senzomotoriku i jemnou motoriku a také se výrazným způsobem podílí na rozvoji kognitivních schopností dítěte. Dále lze využít zejména kartáčky s názvem Skládačky, které máme v různých provedeních, Domina, Pexesa a také hru Loto.


neděle 26. června 2016

Velký letní výprodej, nové produkty a nový web

Připravili jsme pro vás nový vzhled našeho e-shopu. E-shop je stále na stejné adrese: www.obrazkova-skola.czNajdete tam 21 nových produktů:
Písmenkové skládačky
Převody jednotek, stovkový a násobkový domeček
Montessori Skládání slov
Montessori Skrytá slova
Montessori Skládačky se slovy
NOVINKY 2016A zároveň jsme spustili VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ, kde jsou výstavní kusy našich produktů, produkty s drobnou změnou nebo trochu špatným tiskem. Celkem ve výprodeji najdete 145 produktů.
Pokud se Vám něco hodí, neváhejte, protože od některých věcí máme jen 1ks!V současné době chystáme další novinky na srpen. Zejména nové karty k oblíbené desce GeoTrio a další dvě dřevěné desky nazvané GeoQuadro a GeoDuo. Sledujte naše stránky a náš Facebook, ať vám nic neuteče!

pondělí 6. června 2016

Balení produktů a nové krabičky

S malým zpožděním jsme tady s posledním vyhodnocením letošního dotazníků.

Jak lze vidět v následujícím hodnocení, obaly byly hodnoceny nejhoršími známky.


Zkoumali jsme také, jaké jiné obaly by zákazníci nebo příznivci uvítali, což můžete vidět v dalším grafu.


Nejvíce hlasů "ano" získalo balení v krabičce a my jsme tuto malou renovaci už realizovali.

Krabičky budou volitelným balením a budete si je moci zakoupit již za pár týdnů.

Zároveň s krabičkami uvedeme 20 nových produktů a také bude zahájen velký letní výprodej.
úterý 24. května 2016

Autismus - Rettův syndrom

V dnešní den se budeme bavit o méně známém onemocnění, které se sice v mnohých případech vymyká typickým představám o autismu, ale přesto s ním nese spoustu společných znaků a proto se také řadí mezi pervazivní vývojové poruchy. Na mysli máme Rettův syndrom.
Toto onemocnění bylo poprvé popsáno až v roce 1965 jmenovcem Andrease Rettem, nicméně do obecného povědomí se dostal až mnohem později. Pro tento syndrom je typické, že postihuje převážně dívky, v případě chlapců se totiž jedná o smrtelnou formu onemocnění, která způsobuje potrat, narození mrtvého dítěte či úmrtí krátce po porodu. Ze škály pervazivních vývojových poruch se však Rettův syndrom poměrně vymyká. Oproti ostatním autistickým onemocněním má totiž jasnou příčinu, jejíž podstata byla odhalena až v roce 1999. Bylo zjištěno, že se vlastně jedná o genetické onemocnění, resp. mutaci genu, která se přenáší na chromozomu X. V České republice se na toto onemocnění testuje od roku 2001, což je příčinou toho, že je zde stále velké množství dívek a žen, které mohou být vedeny pod špatnou diagnózou, většinou mozkovou obrnou či dětským autismem.
A co je vlastně typické pro Rettův syndrom? Časný vývoj těchto dětí probíhá většinou normálně, avšak v období mezi 6. – 18. měsícem dochází ke stagnaci, kdy dítě ztrácí získané manuální i verbální dovednosti. Začínají se objevovat stereotypní pohyby horních končetin „mycí pohyby“ a současně se opožďuje vývoj řeči. Později se přidávají obtíže s pohybem dolních končetin a zpomaluje se růst hlavy. Mezi další přidružené potíže patří nepravidelné dýchání, nadměrné slinění, žvýkací a polykací obtíže, skřípání zubů, skolióza či epilepsie. Hlavním rysem Rettova syndromu však zůstává neschopnost ovládat své tělo a provádět motorické pohyby, včetně očních či artikulačních pohybů. S postupem času se přidává i autistické chování, kdy dívky přestávají komunikovat a zajímat se o své okolí, to se však může posléze změnit v pravý opak, dívky se snaží navazovat oční kontakt a jsou společenské. Tím, že dochází ke zpomalení růstu hlavy a mozku, provází téměř všechny případy těžké mentální postižení.
Rettův syndrom se projevuje v různém rozsahu, jeho hloubku i dopad lze jen obtížně předpovědět. Vzhledem k tomu, že je zde velmi široká škála příznaků, manifestují se u každého jedince různě. Přes všechny problémy se však dívky s tímto postižením mohou radovat ze života a to především díky rodinnému kruhu a přátelům.

pondělí 16. května 2016

Alternativní a augmentativní komunikace - Lormova abeceda 6

Nevíme, nakolik je pro vás, naše čtenáře a zákazníky známý pojem Lormova abeceda, ale vzhledem k tomu, že se v našich článcích zabýváme mimo jiné i alternativní a augmentativní komunikací, nesmíme tento komunikační systém opomenout. Nesmíme ho opomenout i přesto, že není typický a ani příliš využitelný pro většinu uživatelů našich kartiček, rozhodně ale usoudíte, že je velmi zajímavý, poměrně snadno naučitelný a protože se zabýváme a zmiňujeme se o všech postiženích, rozhodně ho nesmíme opomenout.
            Co je tedy Lormova abeceda a pro koho je určena? Je to jeden ze základních taktilních komunikačních systémů určený především pro osoby s hluchoslepotou a jejich sociální okolí. Hluchoslepota je pak souběžné postižení sluchu a zraku, různé hloubky a různé příčiny. V případě totální hluchoslepou pak nelze využít jiný dorozumívací prostředek, než právě hmat a na tomto faktu je založena právě Lormova abeceda, kdy se při komunikaci využívá dlaňová strana ruky s napjatými a mírně roztaženými prsty. Každý bod a tah na dlani pak představuje nějaké písmeno abecedy.
            Stejně jako každý komunikační systém, tak i Lormova abeceda má své výhody a nevýhody. Jednou z hlavních výhod je, že není náročná na naučení a zvládne si ji osvojit prakticky každý, kdo má vztah k českému jazyku. Osoba s hluchoslepotou se pak stává aktivním účastníkem komunikace a odbourává izolaci. Nevýhodou však zůstává, že užití tohoto systému předpokládá znalost významu slov a struktury jazyka, využívají ji tedy převážně hluchoslepí, kteří toto kombinované postižení získali až v průběhu života. Samotný proces výměny komunikace pak vypadá následovně: Oba komunikační partneři stojí či sedí vedle sebe a osoba sdělující vysílá doteky pravou rukou do levé ruky naslouchajícího, z toho vychází, že osoba, která něco sděluje, by měla být po levé straně od osoby, která jeho sdělení přijímá. Tento fakt vychází ze zastoupení praváku v populaci, není to ovšem žádné striktní pravidlo, většinou totiž záleží na schopnostech obou komunikačních partnerů.

            Pro lepší představu uvedeme pár příkladů. Písmeno A znázorníme dotekem na špičce palce, písmeno B naznačíme čárou po ukazováčku od špičky prstu až k dlani atd. V případě, že by komunikačním partnerům hluchoslepé osoby dělala Lormova abeceda obtíže, jsou zde i další využitelné komunikační systémy určené osobám s tímto postižením nebo se používá speciální rukavice, která má na sobě tuto abecedu přímo znázorněnou.

středa 4. května 2016

5.květen - Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením

Jistě už jste si všimli, že v dnešní době připadá na téměř každý den nějaká méně či více významná událost, slaví se prakticky každý den, ať už jen u nás či dokonce mezinárodně. Včera například slavili fanoušci kultovních snímků Star Wars, protože od roku 2011 je 4. 5. zkrátka den Hvězdných válek. Zítra je zase Mezinárodní den proti dietám, který už se oslavuje podstatně déle a dnes? Dnes slavíme rovnou několikrát a troufám si říct, že i významněji. Na 5. 5. totiž připadá Mezinárodní den porodních asistentek, o kterém se hovoří už od roku 1972, v roce 2005 pak Světová zdravotnická organizace zavedla Mezinárodní den hygieny rukou. Co nás osobně ale nejvíce zajímá je fakt, že dnes je také Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením.
Ano, málo kdo ví, že už od roku 1992 si v tento den připomínáme rovnoprávnost osob se zdravotním postižením a protože se o tomto dni v této souvislosti téměř nemluví, rozhodli jsme se ho trošku připomenout a napsat k němu pár slov.
Definovat co je to zdravotní postižení není úplně snadné, můžeme se tak totiž snažit z pohledu medicínského, ale také z pohledu sociálního, což se nám jeví pravděpodobně jako významnější. Tato definice totiž nesleduje postižení jako zdravotní hendikep (který je samozřejmě také přítomen), ale zaměřuje se převážně na bariéry vzniklé mezi osobou s postižením a okolím. Tyto bariéry pak mohou být různé, jednak se může jednat o bariéry fyzické, což je převážně oblast úpravy veřejných prostor, ale také psychické, což je samotný pohled společnosti na dané postižení. Sociální model přístupu k osobám se zdravotním postižením nám připadá důležitější z jednoho prostého důvodu. Protože ač se tyto osoby většinou smíří se svým zdravotním hendikepem, naučí se s ním žít, kompenzovat jej a jsou plnohodnotná součást společnosti, sociální prostředí jim mnohdy klade mnohem větší překážky, než je jejich skutečné postižení.
A právě proto vznikají tyto dny, abychom si připomněli, že mnohdy největší bariéra jsme my, my se svým přístupem. Všechny osoby se zdravotním postižením, včetně jejich rodičů a pečovatelů jsou obdivuhodní lidé s velkou sílou a pílí. Jsou to lidé, kteří jsou pro nás přínosem a inspirací, ale v neposlední řadě jsou to lidé jako my, kteří by měli mít stejná práva, stejné možnosti, ale i povinnosti. Troufáme si však říci, že naše společnost v této oblasti nestojí pevně na místě, ale dělá kroky dopředu a ve srovnání s minulostí to nejsou vůbec malé krůčky. A my doufáme, že to tak půjde dál a i když možná pomalu, tak alespoň jistě.

pondělí 2. května 2016

Najdete nás na Instagramu a máme pro vás novou soutěž!

Před nedávnem jsme založili Instagramový profil.
Na této sociální síti nás najdete jako @OSKOLA.CZ

A nyní jsme si pro Vás připravili soutěž. Pokud na Instagram nahrajete fotku, na které budou naše kartičky a přidáte hashtag #obrazkovaskola, obdržíte od nás slevu 10% na nákup v e-shopu.

Fotky můžete přidávat až do 31.7.2016. A potom vybereme tu nejlepší fotku, která od nás získá poukaz na nákup v hodnotě 1000 Kč.


Ještě nemáte svůj Instagram? Nevadí! Stačí, když si stáhněte aplikaci Instagram na svůj chytrý telefon, vyfotíte své děti s našimi kartičkami a sleva 10% je Vaše!

Odkazy na aplikaci: Google Play (Android), iTunes (Apple iOS), Microsoft Store (Windows)


čtvrtek 28. dubna 2016

Terapie vývojové dysfázie 4.díl

V minulých dílech terapie vývojové dysfázie jsme si shrnuli problematiku jemné i hrubé motoriky. Další, velmi nezbytnou součástí terapie u těchto dětí je terapie zaměřující se na sluchové vnímání. Tento pojem v sobě nese hned několik faktorů, které je potřeba s dětmi procvičovat, jedná se především o sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu a syntézu, sluchovou paměť či vnímání a reprodukci rytmu. Děti s tímto postižením mají problémy s rozlišováním jednotlivých hlásek, nejvíce těch, které jsou zvukově podobné a s určováním toho, zda jsou slova stejná či nikoli. Náročné pro ně může také být lokalizovat zvuk nebo zaměřit pozornost na zvuk, který je ve shluku dalších šumů.
Než se dostaneme k terapii, řekněme si, proč je rozvoj této funkce tak důležitý. Děti s vývojovou dysfázií mají kromě jiného také problém se zpracováním řečového signálu, popř. zvukového signálu. Sluchový orgán mají sice v pořádku, ale problém nastává při zpracování řečového signálu v mozku. To je také jeden z důvodů, proč tito jedinci mají obtíže při řečovém projevu. Zkrátka totiž hovoří, tak jak slyší. Krom toho, že tento deficit se odráží v řeči, je také velmi nezbytný pro nácvik čtení a psaní, proto je potřeba se touto problematikou zabývat.
            A jaká jsou tedy užitečná cvičení? Cvičit náš sluch nemusí být vůbec obtížné, stačí nám využít cokoli, co nějaký zvuk vydává. Můžeme např. využít naše okolí a učit děti naslouchat větru, šumění listí, zvuku aut, vlaků apod. Dále můžeme děti učit poznávat písničky podle melodie nebo nabádat je, aby vytleskávaly stejný rytmus jako my. Lze také předčítat pohádku a vybídnout děti aby tleskly pokaždé, když uslyší dané slovo. Využívají se také různé hry na sluchovou paměť, kdy po nás děti opakují předříkaná slova. Na lokalizaci zvuku je pak dobré použít skrytou kuchyňskou minutku, jejíž zvuk děti následují. Na stejné bázi pak fungují i různé mobilní aplikace či lze prostě využít jakýkoli přehrávač a ten někam ukrýt. Toto všechno a mnohé další jsou možnosti, jak procvičovat sluch dětí prostřednictvím obyčejných her, na které nám stačí naše fantazie a pár běžných pomůcek, které máme všichni doma. Jsou samozřejmě i pomůcky, které jsou přímo určeny pro procvičování sluchu a které je vhodné využít. Nejlepší je totiž kombinace obojího, protože cvičení by měla být co nejvíce různorodá a zaměřovat se na všechny oblasti sluchového vnímání.

            Mezi pomůcky, které bychom Vám z našich produktů doporučili, patří kartičky s názvem: Sluchové vnímání, Rozlišování hlásek CSZ ČŠŽ, Skrytá písmena 1,2,3,4, Neúplná slova nebo Slabikování.

středa 27. dubna 2016

Německý e-shop OSKOLA.DE

Rádi bychom Vás, všechny příznivce naší firmy, informovali, že jsme tento měsíc spustili německý eshop OSKOLA.DE

Adresa e-shopu: www.oskola.deDo německého e-shopu jsme pro začátek dali 90 různých produktů. Všechny nabízené produkty jsou s německým překladem vč. německé metodiky, jak s kartičkami pracovat. Připravujeme další produkty, zejména desku GeoTrio s kartičkami.Budeme rádi, pokud budete sdílet naši novou německou stránku www.oskola.de a také, pokud dáte like na naší nové FB stránce.

A máme ještě jednu skvělou zprávu na závěr. Už máme přeloženo celkem 100 produktů vč. metodiky do slovenštiny a pracujeme na spuštění slovenského e-shopu. Sledujte naše stránky a blog, brzy se dozvíte více.

V současné době také připravujeme další dva druhy Geo desek s barevnými gumičkami, které se budou jmenovat GeoDuo a GeoQuadro. Sledujte náš blog a naše FB stránky. Brzy se dozvíte více.

neděle 17. dubna 2016

Předškoláci, těšíme se do školy!

Není to tak dlouho, co nám skončily zápisy do prvních tříd a nezbývá ani příliš času, než nám skončí školní rok a předškolákům začnou poslední letní prázdniny coby návštěvníkům mateřských škol. Na roli školáka je dítě připravováno vlastně po celou docházku do mateřské školy, a o tom posledním roce ani nemluvě. Na děti je prakticky vyvíjen tlak, aby zvládly všechno, co zvládnout mají, uměly všechno, co umět mají, a o škole se mluví téměř permanentně. Co by ne, zahájení povinné školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte i celé jeho rodiny.
Kromě zodpovědnosti, zvídavosti, schopnosti komunikovat, spolupracovat a pracovat s ostatními musí mít dítě rozvinuty další složky, aby školní nápor zvládlo. V souvislosti s tímto článkem budeme hovořit převážně o rozvoji dílčích složek, tedy složek nezbytných mimo jiné pro nácvik čtení a psaní. Pro tuto příležitost naše firma vytvořila balíček, obsahující kartičky využitelné jednak pro předškoláky, ale současně pro čerstvé prvňáčky.
Ani se to nezdá, ale pro nácvik čtení a psaní je zapotřebí rozvoj mnoha funkcí. Kdybychom mluvili obecněji, tak hovoříme především o zrakovém a sluchovém vnímání, motorice, senzomotorice a lateralitě. No a právě na tyto oblasti se zaměřuje celkem 1000kartiček, které v sobě skýtá náš balíček s příznačným názvem „Já jdu do školy“. V první řadě jsou zde kartičky pro rozvoj zrakové diferenciace, která je nezbytná pro rozlišování tvaru jednotlivých písmen. Na tyto úkoly pak navazují kartičky, které se již zaměřují přímo na nácvik jednotlivých písmen, což podporuje jejich zapamatování si a výbavnost. Pro nácvik čtení je pak nesmírně důležitá hlásková a slabiková analýza a syntéza, tedy nejen schopnost rozložit a složit slovo na jednotlivé hlásky, ale současně by děti měly podle sluchu umět určit, jaké písmenko se vyskytuje na začátku slova, jaké uprostřed, na konci nebo z kolika slabik se slovo skládá. Současně jsou zde cvičení na rozvoj sluchové diferenciace, která je pro změnu důležitá pro to, aby dítě umělo určit, zda je ve slově tvrdá, měkká, krátká nebo dlouhá hláska. Nezapomněli jsme ani na matematiku a mezi těmito kartičkami jsou i takové, které budují předčíselné i číselné představy či prostorovou orientaci.
Toto je samozřejmě jen kratší výčet toho, co tento balíček obsahuje. Při výběru kartiček jsme se v první řadě snažili, aby se zaměřovaly skutečně na rozvoj všech potřebných funkcí, které jsou nezbytné pro zvládání prvotních školních dovedností a aby cvičení byla co nejvíce interaktivní, zajímavá a děti se tak učily hravou formou a hlavně při práci s těmito pomůckami vydržely. My jen doufáme, že se nám naše představa podařila naplnit a budete s naším balíčkem spokojeni. Budoucím prvňáčkům i vám, jejich rodinám pak přejeme spoustu trpělivosti, úspěchů a nadšení!pátek 15. dubna 2016

Specifické poruchy učení – dysgrafie

            Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, která se společně s dalšími „dys“ řadí mezi specifické poruchy učení. Podkladem těchto obtíží jsou většinou poruchy jemné motoriky a senzomotoriky, tedy koordinace oka a ruky. Dále jsou přítomny nedostatky v oblasti představivosti, smyslu pro rytmus či prostorové orientaci.
            Pro písemný projev je pak charakteristická celková snížená kvalita písma a nečitelnost. Děti mají při psaní zvýšené svalové napětí v dolní končetině, což se při psaní projevuje křečovitými, nepřesnými pohyby. Typické je také pomalejší pracovní tempo a rychlejší unavitelnost těchto dětí a to především díky velkému soustředění, které musejí na proces psaní vynaložit. Kromě motorických obtíží mají děti problémy při osvojování, zapamatování a vybavování si písmen, dále dodržováním mezer mezi slovy, rytmizací psaní a udržením linie písma. Velmi častým problémem je záměna tvarově podobných písmen a číslic a také častá chybovost v oblasti gramatiky, diakritiky nebo komolení slov. Tyto obtíže vznikají často na úkor velké soustředěnosti při psaní, kdy se při ústním projevu nemusí objevit. Obtíže se promítají zejména do geometrie, výtvarné výchovy a českého jazyka. Velmi často se vyskytují v kombinaci s dalšími poruchami učení a to např. dyspinxií, dyspraxií, ale také s dyslexií či dysortografií.
            Co se týče terapie u dětí trpících touto poruchou, tak je potřeba uplatňovat zejména individuální přístup a dostatek chvály a motivace. Dále je třeba dbát na to, aby děti měly vhodné psací náčiní, správný posed při psaní a volnou pracovní plochu. Pro lepší orientaci v textu a úhlednost písma se využívají čtverečkové sešity či sešity s pomocnými linkami. Před, či mezi psaním je vhodné uplatňovat různé cviky na uvolnění dolní končetiny. S dítětem bychom také měli diskutovat o chybách a při diktátech ověřit znalosti dítěte také ústně. Je také důležité upřednostňovat kvalitu nad kvantitou.
            Samotná reedukační cvičení se pak nejprve zaměřují na rozvoj jemné motoriky a senzomotorické koordinace a dále pak na osvojování a zapamatování si písmen a samotný písemný projev. My se zde více zaměříme na osvojování si a zapamatování si písmen a nácvik písemného projevu.
            Pro osvojování a zapamatování si písmen se využívá především multisenzoriální přístup, tedy zapojení ostatních smyslů, nejen zraku. Pro tyto účely se využívá např. modelování a tvarování písmen. Děti mohou písmena tvarovat z drátu, plastelíny, moduritu nebo mohou rozeznávat tvary písmen pomocí hmatu, lze využít také skládání písmen z dílků, písmenkové pexeso aj.
            Nácvik písemného projevu pak postupuje chronologicky od různých grafomotorických cvičení, přes nácvik samostatných písmen, která se dále spojují do slabik a ty do slov. Je však potřeba, aby dítě ovládalo hláskovou analýzu a syntézu a mělo dostatečnou slovní zásobu.
Pro tyto účely se využívají především různé pracovní sešity s dokreslováním neúplných písmen a grafomotorickými cvičeními, a dále cvičení na rozvoj analýzy a syntézy.

V našem e-shopu se vyskytuje nespočet pomůcek, které je možné při reedukaci dysgrafie využít. Jedná se především o naše stíratelné sešity, které jsou přímo určeny pro nácvik psaní, mezi nimi např.: Učíme se psát - psací písmo, číslice, hůlkové, dále Základy písmen – psací písmo, hůlkové písmo nebo Hrátky s fixou – kreslení a psaní, cestičky a mnohé další. Vhodné jsou také hry s plastelínou, u nás je najdete v sekci Modelování z plastelíny, konkrétně: Písmena – předlohy k plastelíně, Slova – předlohy k plastelíně. Pro analýzu a syntézu lze využít Skládačky se slabikami a Skládačky se slovy z kategorie Hry a skládačky.úterý 12. dubna 2016

Dotazy a připomínky z letošního dotazníku + naše reakce

V minulé části vyhodnocení Dotazníku 2016 jsme zmínili příjemné vzkazy a dnes přišel čas na ty méně přijemné. Jsme rádi za každou pochvalu, to je jasné. Ale jsme rádi i za každou připomínku, protože díky nim víme, co můžeme ještě zlepšovat.

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak se dají poskládat kartičky předložky do dvojic. Tento úkol máte napsaný v metodice, ale nepodařilo se nám ho vyřešit. Doporučila bych se na tyto kartičky podívat a zapřemýšlet nad trochu jiným zpracováním. Jinak jsou Vaše kartičky a pomůcky skvělé.
S pozdravem speciální pedagog a logoped Kateřina T.
Děkujeme za zajímavou připomínku. Metodiku většinou zpracovávají studenti pedagogické fakulty. V tomto případě to bylo zřejmě myšleno tak, že má dítě hledat dvojice stejných předložek. Pravdou je, že ne každá předložka je na kartičkách dvakrát. Určitě to předěláme. A protože jsou předložky oblíbeným produktem, máme pro Vás dobrou zprávu. Právě teď připravujeme nový produkt s předložkami.

Jsme pobočný spolek SNN v ČR působící v Ústeckém kraji. V roce 2015 jsme otevřeli za přispění Ústeckého kraje dětský koutek pro slyšící i neslyšící děti, slyšících i neslyšících rodičů. Pomáháme dětem s nástupem do školy a překonání prvotních potíží. Co nám doporučíte? Valentová E.
Pokud máte na mysli, jaké pomůcky by se hodily do vašeho dětského koutku. Určitě bychom doporučili cokoliv z nabídky Hry a skládačky, a nebo taky novou pomůcku GeoTrio.

přehlednost webu (e-shopu) - je pro mne zdlouhavé a nepřehledné procházet všechny položky na webu když hledám, co máte zajímavého, čím se jednotlivé sady liší, co je za novinky (které neznám a nemám doma), nelze zobrazit jen zboží skladem, u sešitů (stíratelných) nevím co je uvnitř a jaký mám koupit, aby bavil syna a jaký aby bavil dcerku. Prostě mne procházení položek na webu po chvíli přestane bavit, a tak neobjednám tolik, protože prostě nezvládnu projít všechny položky a pak si nejsem jistá, zda jsem pro děti vybrala to nejvhodnější Monika S.
Pokud máte pocit, že nestačíte prolistovat veškerý náš sortiment, doporučujeme Vám objednání našeho katalogu, kde si můžete všechny produkty prolistovat a třeba si postupně zaškrtávat, co by se vám hodilo. Možnost filtrování zboží, které není skladem, bohužel software našeho e-shopu neumožňuje, je to však celkem zajímavá připomínka. I když Vás musíme ubezpečit, že i když objednáte zboží, které není skladem, výroba proběhne většinou do týdne, neboť jsme přímým výrobcem našich kartiček. Pokud máte další námět, podle čeho sortiment v e-shopu třídit, aby byl pro Vás přehlednější, můžete nám ho napsat.

Je možno, abyste mi zaslali katalog na e-mail? Šárka B.
Online verzi našeho katalogu najdete na stránce: http://www.katalog.oskola.cz/

Vaše produkty jsou velice pěkné a hodně pomáhají, ale uvítala bych více slev. Bohužel některé materiály jsou drahé. Helena K.
Materiál a práce samozřejmě také něco stojí, navíc se na výrobě podílí lidé se zdravotním postižením. Ohledně slev odebírejte náš newsletter, sledujte náš blog, Facebook a nebo Google+, určitě Vás nějakou slevou nebo akcí brzy potěšíme.

Děkuji za rozšíření sortimentu. Napadla mě i taková věc, že mi na eshopu chybí zakoupení identifikačního náramku - se jménem rodičů i dítěte, telefonu a třeba i diagnozy. Lucie P.
Naším cílem je výroba zalaminovaných kartiček a dalších výukových materiálů. Nezařazujeme do naší nabídka příliš mnoha výrobků od jiných dodavatelů, jen pokud se jedná od doplňkový sortiment ke kartičkám. Věřím, že najdete jiné místo, kde pořídit identifikační náramek nebo jiný podobný výrobek pro své dítě.

Chtěla bych se zeptat, jestli neuvažujete pomůcky dodávat nerozstříhané. Bohužel ne vždy jsou kartičky rozstříhané přesně, drobné nepřesnosti mě mrzí, když už kartičky zakoupím. Děkuji Kateřina P.
Dobrý den, o možnosti dodání nerozstříhaných kartiček neuvažujeme. A to zejména z toho důvodu, že stříhání a řezání kartiček dává práci lidem se zdravotním postižením. Pokud se Vám však kartičky zdají poškozené, je možné podat reklamaci nebo některé kartičky ze sady vyměnit.

Také by se mi líbila možnost kartičky s magnetem (samolepící) / bez. Dala jsem na kartičky magnet a máme je na ledničce, dceři se to moc líbí (16m) Ivana S.
Některé kartičky, u kterých se dá přichycení na lednici či magnetickou tabuli dobře využít, magnetem opatřené jsou. Jedná se o denní i týdenní režimy a také motivační kartičky. Děkujeme za zajímavý námět, možná přidáme samolepící magnetické výseky do doplňkového sortimentu.

Spíš doporučení pro lepší kvalitu všech kartiček. Nechte kolem obrázku okraj. bez okraje se totiž všechny kartičky hned rozlepují. Mám od Vás 2 produkty (pro doplnění - z výstavy) a vše se rozlepilo po 2. použití. Valina K.
Ráda bych se zeptala, jaké konkrétní 2 produkty jste zakoupila? S touto zkušeností se opravdu nesetkáváme často. Pokud se nám někdo s podobnou zkušeností ozval, jednalo se vždy o sadu, kde jsou nalepovací tvary se suchým zipem a většinou jsme byli schopni dodat náhradní tvary. Pokud by všechny kartičky měly mít průhledný okraj, velice by stouply náklady na výrobu. Uvažujeme však o možnosti této varianty u některých, zejména komunikačních kartiček.

Uvítala bych spíš než další kartičky jejich bazar. Použijí se párkrát a dítě už je zná a nepotřebuje. Lenka T.

O organizování bazaru neuvažujeme, určitě by se to však dalo realizovat v různých diskuzních skupinách, třeba na Facebooku.

čtvrtek 7. dubna 2016

Alternativní a augmentativní komunikace 5: Makaton

      Zajisté jste si povšimnuli, že v poslední době jsme náš seriál týkající se alternativní a augmentativní komunikace trošku zanedbávali a místo něj jsme se věnovali tématům jiným. Protože je ale tato problematika nezanedbatelnou součástí péče o děti se zdravotním postižením, rozhodli jsme se navázat tam, kde jsme skončili a pro dnešní díl jsme si pro vás připravili pár informací o méně známém, vizuálně-motorickém systému komunikace – Makatonu.
            Tento komunikační systém vznikl ve Velké Británii a je poměrně podobný již zmiňovanému znaku do řeči, kdy také využívá systém manuálních znaků a symbolů. Stejně jako u znaku do řeči, jsou i manuální znaky Makatonu vybírány ze znakového jazyka příslušné země a mají za úkol zdůraznit klíčová slova ve větě. Tyto znaky jsou ale pečlivě vybírány, upraveny a standardizovány a tvoří soubor zhruba 350 oficiálních znaků, které jsou uspořádány celkem do devíti stupňů. První stupeň obsahuje slova, nejvíce využívána ve všech komunikačních situacích, týkají se většinou základních potřeba a pokynů klienta. S přibývajícími stupni se pak dostáváme k okrajovější slovní zásobě až po poslední stupeň, který tvoří jakýsi osobní seznam slov, podle individuálních potřeba zájmů klienta.
            Makaton bývá doprovázen mluvenou řečí a pro jeho zpřesnění lze také využít různých grafických symbolů a obrázků. Znakování je také potřeba doplnit příslušným výrazem obličeje a modulací hlasu pro snadnější srozumitelnost.
            Hlavním cílem Makatonu je podnítit rozvoj mluvené řeči, podpořit porozumění, zjednodušit vyjadřování, podpořit nesrozumitelnou či velmi špatně srozumitelnou řeč a motivovat ke komunikaci.

Makaton slouží jako základní i dočasný prostředek komunikace a využívá se zejména u dětí s těžkými artikulačními problémy a s potížemi ve výstavbě, zapamatování si a výbavnosti pojmů. Neméně se využívá i u dospělých, zejména se získanou narušenou komunikační schopností v důsledku cévních mozkových příhod, úrazů či degenerativních onemocnění. 

pondělí 4. dubna 2016

Vzkazy a ohlasy zákazníků

Děkujeme zákazníkům i příznivcům za všechny pozitivní vzkazy a ohlasy z letošních dotazníků!

Jste super Simona P.

Mnoho úspěchů přeji. Anna K.

Velmi ráda bych Vám chtěla poděkovat za nápad a sdílení s ostatními. Jsem z každé návštěvy Vašeho webu nadšená a musím se držet, abych neutratila celou výplatu :) Můj svěřený chlapec s Aspergerovým syndromem i vlastní děti jsou z kartiček nadšení. Moc Díky za to :) Přeji spoustu dalších kreativních nápadů a spokojených zákazníků :) Nikol S.

Těším se na novinky. Přeji mnoho úspěchů a spokojených Oskoláků! Petra N.

Vaše práce a úsilí věnované všemu, co prezentujete a vytváříte, je mimořádná a jsem za Vás velmi ráda, děkuji celému Vašemu týmu a přeji Vám mnoho úspěchů. Michaela B.

Moc děkuji za vaše skvělé pomůcky, dcerce pomáhají a už vybíráme další pro její rozvoj. A určitě využijeme i ve školce, kde teď pracuji. Monika L.

Odvádíte úžasnou práci, díky. Jitka Z.

Děkuji za Vaši práci a inspiraci. Hodně štěstí a spoustu spokojených zákazníků a dětí. Eva K.
Těším se na nové zajímavé produkty. Andrea P.

Zatím máme jen 4 sady kartiček, ale líbí se nám moc a ráda se budu vracet. Díky! Štěpánka Č.
Jen tak dál. Náš syn je dysfatik a Vaše pomůcky nám velmi pomohly. Alena H.

Jste báječní vaše kartičky nám moc pomohly a pomáhají. Mně ulehčily mnoho práce s přípravou pomůcek pro syna. Děkuji! Doporučuji vás, kde se dá. Hodně dalších úspěchů a spokojených zákazníků. Klára F.

Přeji hodně dobrých nápadů. Šárka B.

Za Váš katalog jsem moc ráda, za kartičky také. Děkují za dobrou spolupráci. Zdeňka V.
Děláte skvělou práci. Přeju vám, aby se vám dařilo. Petra K.

Děkuji za vše, co děláte pro děti. Od chvíle, co používáme vaše kartičky, se syn celkově velmi zlepšil v porozumění řeči i v mluvě jako takové. Dál budu u vás objednávat. Viola R.

Vaše stránky jsou pro mne velmi inspirativní a těším se, že si doma budu s GeoTriem hrát i já. Děkuji. Jitka M.


Skvělý obchůdek, kde vždy najdu pro své chlapečky skvělé pomůcky. Žaneta M.

úterý 29. března 2016

Světový den porozumění autismu 2.dubna 2016

Podle odhadů žije v České republice okolo dvaceti tisíc osob s poruchami autistického spektra. Toto číslo každým rokem roste, což je dáno nejenom kvalitnější diagnostikou a stále lepšími znalostmi těchto poruch, nýbrž také prostým faktem, že se toto postižení objevuje u stále většího počtu dětí. Právě také z tohoto důvodu byl pro osoby s poruchou autistického spektra určen den, který se označuje jako Světový den autismu nebo i Světový den porozumění autismu. Datum tohoto světového dne připadá na 2. dubna, bylo pravděpodobně vybráno náhodou, přesto existuje v povědomí mnohých lidí, protože se právě v tento den, již několikátý rok, konají různé besedy, přednášky, konference či průvody k tématu poruch autistického spektra. Za nutné považuji zmínit jednu z největších neziskových organizací, která se zabývá tématikou autismu, Asociaci pomáhající lidem s autismem (více lidí ji zná pod zkratkou APLA). Toto občanské sdružení pořádá i letos v několika městech České republiky (v Brně již 31. 3.) takzvaný Modrý průvod, což je vyvrcholení zajímavého komponovaného programu s tématem autismu. Další aktivity na podporu osob s diagnózou autismu pořádá kampaň Naděje pro autismus, která vytvořila událost Česko svítí modře 2016. I tato událost zve na zajímavé přednášky a besedy, letos s tématikou vzájemné komunikace – jak se přiblížit osobám s autismem, jak je kontaktovat, jak s nimi hovořit.                                      Diagnóza poruchy autistického spektra je nesmírně závažná, ale také nesmírně rozmanitá. Pokud sledujete a čtete naše články ze seriálu o autismu, víte, že osoba s PAS má obvykle problémy ve třech základních oblastech – v komunikaci, v sociální interakci a v imaginaci. To je ale tak to jediné, co osoby s autismem spojuje, protože i v rámci těchto tří oblastí jsou projevy u jednotlivých osob velmi rozmanité: Někteří autisté mluví hodně, rádi, ale beze smyslu, někteří autisté třeba jenom opakují vaše slova, někteří autisté se hlasově vůbec neprojeví, ale jsou také autisté, kteří žijí mezi námi a my ani jejich diagnózu neznáme, není při prvních kontaktech vůbec znatelná, a pak samozřejmě žijí autisté, kteří jsou svými komunikačními projevy někde „mezi“ mnou jmenovanými typy. A stejné je to i s oblastí sociálních vztahů a představivosti. Také právě pro tu rozmanitost, pro neustále nové informace o autismu a o osobách s autismem bychom se měli snažit své vědomosti o této diagnóze rozšířit. Poruchy autistického spektra jsou poslední dobou poměrně diskutovaným, avšak stále hodně neznámým postižením, jak jsem ale psala na začátku článku, osob s touto diagnózou stále přibývá a oni, stejně jako jejich rodiny, musí každý den žít tuto svou stále ještě ne zcela objasněnou realitu. Pojďme jim tedy dát najevo, že víme, že diagnóza autismu existuje, že se o ní (stejně jako o jejich nositelích) chceme něco dozvědět, a že jim chceme co nejvíce ulehčit jejich každodenní životy. Můžeme začít třeba tím, že si na sebe 2. dubna oblékneme modré tričko.

A my jsme si pro vás na sobotu 2.dubna připravili akci, která potrvá až do neděle 3.dubna. Jedná se o slevu 20% na celý nákup v našem e-shopu www.obrazkova-skola.cz. Slevu získáte po uplatnění slevového kódu. A jak získáte slevový kód? Stačí poskládat jednoduché puzzle. Puzzle můžete skládat už nyní a najdete je na této stránce.


pondělí 28. března 2016

Spokojenost s e-shopem a informovanost

Přinášíme našim čtenářům další část našeho letošního průzkumu mezi zákazníky a příznivci. V dnešním článku se zaměřujeme na to, jak jsou respondenti dotazníku informováni a spokojeni s e-shopem.

Nejvíce respondentů nás sleduje na Facebooku, méně potom na YouTube a na tomto blogu. Snad zvýšíme sledovanost novými zajímavými články a třeba časem přidáme i nová zajímavá videa.


Co se týká spokojenosti s e-shopem, téměř třetina respondentů u nás ještě nikdy nenakupovala. Proto e-shop mohla hodnotit jen část respondentů. Největší nespokojenost jsme zaznamenali u obalů, zde plánujeme změny a bude o tom pojednávat některý z dalších článků.
neděle 20. března 2016

Světový den Downova syndromu

Dvacátý první den třetího měsíce v roce budeme i letos mít příležitost oslavit Světový den Downova syndromu. Datum 21. března nebylo pro toto postižení vybráno náhodou – Downův syndrom je vadou s genetickou podstatou, kdy v době tvorby DNA plodu dojde ke ztrojení 21. chromozomů, logicky tedy bylo vybráno datum 21. 3. Diagnóza Downův syndrom zní možná mnohým čtenářům tohoto článku jako neznámý termín, přesto si troufám tvrdit, že jsme se všichni za svůj život již setkali s někým, kdo Downův syndrom má. Downův syndrom totiž má zhruba jedno z pětiset narozených dětí a na rozdíl třeba od poruch autistického spektra s sebou nese typické vzhledové vlastnosti, podle kterých osoby s diagnózou Downova syndromu téměř okamžitě poznáme: nižší vzrůst, podsaditost, kulatá hlava, zešikmená kožní řasa, plochý kořen nosu, menší uši, rovné a jemné vlasy, širší krk, ploché temeno hlavy; to všechno jsou nejvíce zjevné fyziognomické zvláštnosti u osob s tímto postižením. Bohužel diagnóza Downova syndromu s sebou kromě vzhledových charakteristik nese také určitý stupeň mentálního postižení (nejčastěji středně těžké mentální postižení) a často i komplikace v podobě vrozených srdečních vad, krátkozrakosti, sluchových obtíží, špatné funkce štítné žlázy nebo vyšší pravděpodobnosti leukemie.
Již jsme si zvykli, že každý měsíc, téměř každý týden, jsou v kalendáři uvedeny nějaké významné dny, svátky, mezinárodní dny, a to někdy více či méně bizarní. Světový den Downova syndromu však patří mezi důležité dny, při kterých by si každý z nás měl uvědomit, že nežijeme na světě sami, a že pokud jsme se narodili s alespoň průměrným intelektem a disponujeme poměrně dobrým zdravotním stavem, patříme k těm šťastnějším na této planetě. Pokud i Vy, čtenáři našich článků, patříte k této skupině, můžete se za své štěstí „odvděčit“ nějakou aktivitou, můžete finančně nebo prací jako dobrovolník přispět na různé neziskové organizace, můžete se snažit více přiblížit někomu ve svém okolí, koho zatím neznáte, ale o kterém víte, že má nějaké postižení. Anebo si prosím prostudujte literaturu, prohlédněte webové stránky občanských sdružení a obecně prospěšných společností, zkuste načerpat nové informace třeba o Downově syndromu, a šiřte potom dál osvětu, ať zmizí nevědomost a stereotypní uvažování ohledně postižení. 21. března se pak můžete zúčastnit akcí, které pořádají neziskové organizace na podporu osob s diagnózou Downova syndromu, mezi těmito akcemi budou různé přednášky, besedy, projekce i zajímavá hudební a taneční vystoupení. Rodiny osob s Downovým syndromem i oni samotní Vám budou vděční, lidé s diagnózou Downův syndrom jsou totiž velmi milí a přátelští, mají radost ze společnosti druhých lidí, umí tuto svou radost dát najevo, a udělat tak hezčí den sobě i druhým.

pátek 18. března 2016

Nejžádanější nové produkty a ediční plán

Na přelomu února a března jste měli možnost hlasovat a vybírat mezi deseti novými produkty.

Jednalo se o tyto věci:

 • Hra na obchod
 • Obrázková vyjmenovaná slova
 • Obrázkové písničky a básničky
 • Obrázkové recepty
 • Pravidla - jak se chovat, co dělat/nedělat
 • Přírodověda - Lidské tělo
 • Přírodověda - listy, savci, ptáci, aj.
 • Rozfázované kreslení (jak co nakreslit)
 • Sociální situace
 • Zážitkový deník
Naši zákazníci o vše, co je již v seznamu, někdy projevili zájem. Vše je ovšem velmi náročné na vývoj a přípravu. Proto jsme se rozhodli, že necháme své zákazníky a příznivce vybrat, co by se jim nejvíce líbilo, co jim připadá nejvíce a potřebné a co by nejvíce ocenili. Jak to dopadlo můžete vidět v následujícím grafu:


Do edičního plánu na rok 2016 tedy zařazujeme Sociální situace, Lidské tělo a Pravidla - jak se chovat. Zároveň ale nevylučujeme, že dodatečně nezařadíme některý z ostatních deseti produktů.

A na co dalšího se můžete v nadcházejících měsíc těšit? Co vše pro Vás připravujeme?

Červen 2016
Srpen 2016
 • nové strukturované sešity
 • hádanky a slovní úlohy s QR kódy
 • Lidské tělo (sešit + schéma)
 • Sociální situace (schéma + sada kartiček)
 • Pravidla (schéma + sada kartiček)
 • a mnoho dalšího
Říjen 2016
A nakonec se v říjnu můžete těšit na adventní kalendáře, které budou obsahovat 24 sáčků s různými úkoly. O Adventní kalendář projevila zájem většina respondentů našeho dotazníku. Děti si tak během čekání na Ježíška rozbalí a splní každý den jeden malý úkol.
Adventní kalendář bude k dostání ve třech verzích:
 • pro děti 2-4 roky
 • předškoláci 5-6 let
 • školáci 1.-2.třída


Tímto článek samozřejmě nic neslibujeme a naše plány se mohou ještě změnit...

čtvrtek 10. března 2016

Autismus: Atypický autismus

                Jak již bylo několikrát napsáno, poruchy autistického spektra sice doprovází jisté společné znaky, o kterých hovoříme jako o triádě příznaků, i přesto má každé dítě své individuální projevy, které jej odlišují od ostatních jedinců s touto poruchou.
            Čím je pak specifický právě atypický autismus? Něco málo lze vyčíst již z názvu, který nám vypovídá o tom, že tento typ poruchy autistického spektra se od těch zbylých v něčem liší. Většinou se jedná o nástup poruchy, kterou nesledujeme již od začátku vývoje dítěte, ale první symptomy se začínají objevovat až po třetím roce života. V souvislosti s autismem se hovoří také o triádě příznaků, pro připomenutí se jedná o obtíže v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. V případě atypického autismu pak ve většině případů nedochází k naplnění celé triády a některé oblasti vývoje mohou být méně narušeny, než je tomu u dětí s klasickým autismem. V takovém případě mají tyto děti například lepší sociální či komunikační dovednosti, není u nich přítomna tak velká intenzita stereotypních činností a zájmů nebo nemají tak velké problémy s představivostí a metaforami. Z těchto důvodů se může stát, že rodiče mohou obdržet o svém dítěti mylnou diagnózu v podobě diagnostikované ADHD, vývojové dysfázie nebo se hovoří také o tzv. autistických rysech.
            I když příznaky atypického autismus mohou působit poměrně příznivě, tak z hlediska péče a potřebné intervence se nikterak neliší od klasického autismu. Vývoj dílčích funkcí je u těchto dětí výrazně nerovnoměrný, také zde najdeme celou řadu sociálních a emocionálních příznaků a stejně tak deficity v oblasti chování, imaginace či komunikace, které se s potížemi u osob s autismem shodují. Přítomno může být také výrazné mentální postižení, které diagnostiku a rozvoj komunikačních a sociálních dovedností výrazně ztěžuje.

            Co se týče terapie, tak s dětmi s atypickým autismem se pracuje prakticky stejně jako s dětmi s klasickým autismem, s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem. I tyto děti vyžadují pravidelný režim a potřebu orientace v okolním prostředí. Pro tyto účely lze využít pomůcky z našeho e-shopu a to například: Obrázkový roční kalendář, obrázkový rozvrh hodin nebo školní či denní režim. Z oblasti komunikace pak lze využít Komunikační knihy a procesuální schémata nebo aktivní schémata.úterý 8. března 2016

Dotazník 2016 ukončen - úvodní zhodnocení

Letošní dotazník byl včera uzavřen a my vám přinášíme první výsledky.

Dotazníku se zúčastnilo 156 respondentů. To je o polovinu více než minulý rok.
Všem respondentům děkujeme a všech názorů si velmi vážíme.

První otázka v dotazníku zněla: "Co se vám vybaví jako první, když se řekne Oskola?". V následující infografice vidíte slova, která se vybavila více lidem:


V následujících grafech vidíte, jaké složení respondenti dotazníku mají:Obsah dalších článků bude následující:
 • Nové žádané produkty a ediční plán
 • Spokojenost s e-shopem a informovanost
 • Ohlasy zákazníků
 • Balení produktů
 • Připomínky zákazníků a naše vyjádření


středa 2. března 2016

Výstava Chytrá hračka ze Zlína pokračuje do Valašského Meziříčí

Po celý únor jste mohli ve Zlíně navštívit výstavu Chytrá hračka - škola hrou, kterou pořádá Aktivně životem. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet nejrůznější stavebnice, hry a hlavolamy. Zkrátka takové věci, které mohou děti rozvíjet. K vidění a vyzkoušení byly i naše skládačky a pomůcka GeoTrio.

V březnu výstava putuje do Valašského Meziříčí.


neděle 28. února 2016

29.únor - Den vzácných onemocnění

            A je to tady, svátek slaví Horymír a narozeniny by také oslavil Augustin Bartoš, český pedagog věnující se dětem se zdravotním postižením a také druhý ředitel Jedličkova ústavu. Čím je ale skutečně významný tento den s datem 29. února? Krom toho, že se nám opakuje pouze 1x za čtyři roky a lidé narozeni v tento den tak stárnou 4x pomaleji než ostatní, tak na tento den připadá také Den vzácných onemocnění, kterému se v dnešním článku budeme věnovat.
            Na světě je obrovské množství známých nemocí a pochopitelně čím známější a rozsáhlejší tato onemocnění jsou, tím je obvykle také jednoduší diagnostika, prevence, osvěta a mnohdy i terapie. Jak je to ale se vzácnými onemocněními, vzácnými tak, že z celého světa jimi trpí jen hrstka pacientů? Co se týče diagnostiky a následné terapie, tak těmto jedincům je mnohdy poskytována nesprávná péče. Ne díky neznalosti lékařů, ale především proto, že se s těmito diagnózami nikdy reálně nesetkali nebo je nenapadlo, že by se tak vzácné onemocnění mohlo vyskytnout právě u daného klienta. To je také jeden z důvodů, proč je tento den věnován osobám, které trpí vzácným onemocněním.
            O vzácném onemocnění hovoříme v případě, že postihuje méně než 5 osob na 10 000 obyvatel. Takováto onemocnění jsou v řádu tisíců a tak celkový počet pacientů se vzácnou chorobou netvoří vůbec malé číslo. Tato onemocnění jsou často vrozená či autoimunitní a mají výrazný dopad na kvalitu života jedince. Kromě již zmíněných obtíží se včasnou diagnostikou, provází tato onemocnění další peripetie v podobě nedostatku léků a odborné zdravotní péče. Tito pacienti a jejich opatrovníci se také mohou setkat s problémy při čerpání sociální dávek a výhod, protože sociální systém zkrátka na tato mimořádná onemocnění nemyslí nebo často unikají znalostem lékařů a sociálních pracovníků. V neposlední řadě pak tito lidé mají omezenou možnost sdílet své zkušenosti, příhody, nápady a problémy. Toto jsou další z mnoha důvodů, proč o vzácných onemocněních hovoříme a proč vznikla Česká asociace pro vzácná onemocnění (www.vzacna-onemocneni.cz), která poskytuje péči a podporu těmto jedincům a jejich pečovatelům.

            Na závěr vás jistě napadá otázka, jaká že to jsou ta vzácná onemocnění? O některých jste již možná slyšeli a o některých uslyšíte prvně, ale pokud bychom měli zmínit ta známější, jedná se např. o: cystickou fibrózu, Duchennovu svalovou dystrofii, Fenylketonurii, Nemoc motýlích křídel, Gaucherova nemoc, Myoklinická dystonie, Williamsův syndrom, Praderův-Williho syndrom, Algemanův syndrom a mnohé další.

pondělí 22. února 2016

Terapie vývojové dysfázie 3.díl

V minulém díle jsme se zabývali především rozvojem hrubé motoriky, na který přirozeně navazuje motorika jemná. Rozvoj jemné motoriky by měl být nezbytnou součástí veškeré logopedické terapie. My si dnes řekneme, proč tomu tak je.
Jemná motorika je řízena aktivitou malých svalových skupin, podílí se tedy zejména na manipulačních činnostech. O jemné motorice se hovoří především v souvislosti s motorikou ruky, resp. prstů, což přímo ovlivňuje grafomotoriku, rozvoj schopnosti psát nebo sebeobslužné činnosti. Další oblastí spadající do kompetence jemné motoriky je motorika mluvidel, která přímo ovlivňuje artikulaci. Velmi častou příčinou špatné výslovnosti hlásek u malých dětí i dětí s vývojovou dysfázií je právě nedostatečná úroveň motoriky mluvních orgánů, kdy je pro tyto děti velmi náročná koordinace jazyka, rtů a dolní čelisti. Děti mají obtíže s napolohováním mluvidel do příslušné pozice či s vytvořením dostatečného závěru apod. Jemná motorika dále ovlivňuje naši mimiku nebo senzomotoriku, tedy koordinaci smyslových a hybných orgánů (oko-ruka).
Je zřejmé, že problematika jemné motoriky má velmi dalekosáhlý a hlubší rozsah. Náš nástin je pouze okrajový a již z něho je patrné, že rozvoj jemné motoriky je pro děti s vývojovou dysfázií nezbytný. Jak lze tedy u dětí tuto oblast podpořit?
Nemusí se jednat o nic složitého. Na rozvoji jemné motoriky se totiž přímo podílí velká část běžných činností. V oblasti samoobsluhy je to například zapínání knoflíků, zipů, pásků či oblékání. Lze také využít různé rukodělné činnosti jako navlékání korálků, stříhání, lepení, modelování z plastelíny či moduritu, malování prstovými barvami, skládání z papírů, kreslení, hmatová cvičení nebo využívání různých stavebnic, kostek či mozaiek. Dále lze také využít přímo prstová cvičení, kdy se palcem dotýkáme ostatních prstů téže ruky, popř. i ruky opačné, louskáme prsty či využíváme napodobování různých činností, jako solení pokrmu, cinkání zvonečkem, strouhání mrkve, padající déšť a mnohé další.
V oblasti logopedie je pak nejdůležitější již zmíněná oromotorika. Ta se procvičuje nejlépe před zrcadlem, kdy před dítětem znázorňujeme pohyby rtů, jazyka, mimiku a dítě se nás snaží napodobit. Pro usnadnění práce lze také využít kartičky z našeho e-shopu, které jsou přímo určeny pro tuto oblast. Jedná se o kartičky ze sekce logopedie a to konkrétně: Jak se vyslovuje hláska, Oromotorická cvičení nebo Oromotorická cvičení 2.
Dále z našeho e-shopu můžete využít pomůcky ze sekce modelování z plastelíny, která mimo jiné rozvíjí také senzomotorickou koordinaci, hmatové vnímání a myšlení.

pátek 12. února 2016

Spustili jsme dotazník 2016!

Co letošní dotazník přinese:
- můžete ohodnotit náš eshop a produkty
- můžete hlasovat o nových produktech
- můžete napsat námět na nové produkty
- můžete nám napsat, co se vám líbí, i co se vám nelíbí
- každý, kdo dotazník vyplní, získá slevu 20% na nákup!

Odkaz na dotazník: Dotazník 2016

Na výsledky loňského dotazníku se můžete podívat pod štítkem Dotazník zde na blogu.


středa 3. února 2016

Způsoby dopravy a platby v roce 2016

Jak jsme informovali v předchozím článku, i v letošním roce můžete při nákupu přes e-shop využívat zvýhodněnou dopravu InTime. Úplnou novinkou je možnost platby přes internetový platební systém PayPal prostřednictvím platební karty. Všechny způsoby platby a dopravy vč. cen jsou přehledně znázorněny v tomto obrázku:


pondělí 1. února 2016

Na co se můžete těšit v roce 2016?

V roce 2015 se naší firmě povedlo i nepovedlo spoustu věcí. Ale rok 2015 je za námi. Jsme v roce 2016. Co na letošní rok plánujeme a na co se můžete těšit? O tom je tento článek.
                Během února spustíme dotazník, kde se budeme ptát svých zákazníků a příznivců na spokojenost s našimi produkty, s e-shopem a s dopravou. Tento dotazník se stal již tradicí a děláme jej každý rok. Je to také dobrá příležitost k tomu, abychom se zeptali zákazníků, jaké nové produkty postrádají v naší nabídce. Každému, kdo dotazník vyplní, potom náleží sleva na nákup v e-shopu. Pokud máte o dotazník zájem, sledujte náš blog či stránky na Facebooku.
                Sledovat stránky na Facebooku se opravdu vyplatí, protože zde brzy najdete různé zajímavé soutěže. Přes stránky na Facebooku se můžete dostat i do naší uzavřené skupiny, kde také sbíráme nápady na nové produkty. Některé novinky zde najdete dříve než v e-shopu. Nové produkty budete moci zakoupit se zvýhodněnou cenou, anebo je pro nás otestovat.
                Na nových produktech se nyní, na začátku února, začíná intenzivně pracovat. Do stálé nabídky však budou zařazeny až v průběhu letních prázdnin - pro nový školní rok. Velké úspěchy má nová pomůcka GeoTrio, proto se dočkáte nových sad. Mezi nejprodávanější produkty patří už několik let Skládačky se slovy a se slabikami. I tady se dočkáte nových sad kartiček. S dalšími produkty se nechte překvapit. A pokud máte pro nás nějaký nápad či námět, určitě nám napište.

                V současné době také pracujeme na brzkém spuštění německého e-shopu. Poté bude v průběhu letošního roku následovat i slovenský e-shop. A kromě toho se v průběhu roku dočkáte webu OKSO, kde budete moci objednávat sady komunikačních kartiček na míru.