úterý 26. ledna 2016

Specifické poruchy učení - dyslexie [+ doporučení produktů]

Termín dyslexie obecně označuje poruchu čtení a u nás patří tato specifická porucha učení mezi nejpropracovanější a zároveň nejfrekventovanější. Tento deficit obvykle přetrvává celý život a podle závažnosti se dělí od mírné, až po ty nejtěžší dyslektické projevy.
Co jsou ale přesně dyslektické projevy? Především se jedná o narušení správnosti čtení, problémy s porozuměním textu a je narušena také rychlost čtení. Tito jedinci často vynechávají slova, přidávají při čtení písmena, přesmykují některé hlásky, mají omezenou aktivní slovní zásobu a problémy s rozeznáváním některých hlásek. Nicméně oblastí, které dyslexie postihuje je v konečné fázi mnohem více. Současně s touto poruchou bývají často také přítomny problémy s pravopisem nebo se psaním a díky tomu, že čtení úzce souvisí i s řečí, projevuje se dyslexie také v této sféře. Může být narušeno také zrakové vnímání, kdy děti mají problém dané symboly napsat ve správném pořadí, dále pak sluchové vnímání, především sluchová analýza a syntéza a velké množství těchto dětí trpí také poruchami pozornosti. Všechny tyto poruchy se však nespojují s nízkým intelektem nebo mentální retardací. Právě naopak, tito jedinci jsou často v pásmu průměrné až nadprůměrné inteligence, porucha jim znemožňuje normální prospívání ve škole a fungování v každodenním životě.
Čím dříve je dyslexie odhalena a dochází k vhodné reedukační péči, tím také dochází k příznivějším výsledkům. Vhodnou péčí je rozuměn zejména vlídný přístup ze strany pedagogů a rodičů, kdy děti potřebují zažít pocit úspěchu. Dále bychom měli rozvíjet všechny složky, které dyslexie postihuje, tedy zrakové a sluchové vnímání, motoriku a komunikační dovednosti. Neměli bychom se vyhýbat ani nácviku čtení, nicméně i to se sebou nese určitá specifika. Měli bychom dbát na to, aby dítě bylo odpočato, můžeme využít také čtení v páru s rodičem, popřípadě se ve čtení střídat. Na závěr po přečtení povídky bychom si měli s dítětem popovídat o jejím obsahu. Všechna prováděná cvičení by měla být spíše krátkodobá a střídat se, než provádět jeden typ úlohy delší dobu. Vždy bychom měli dítě dostatečně pochválit a zbytečně neupozorňovat na chyby. Pokud chceme ze začátku dítě motivovat, můžeme zvolit jednodušší úlohy, u kterých jsme přesvědčeni, že je dítě zvládne.
Z našeho e-shopu pak pro reedukaci dyslexie můžeme doporučit kartičky ze sekce Český jazyk a to konkrétně:

Přeházená písmena,
Písmena – předlohy k plastelíně,
Skrytá písmena,
Neúplná slova,
Skrytá slova,
Čtení s porozuměním,
Čtení s otevřenou slabikou,
Skládání slov,
Slabikování,
Obrázkové slabiky,
Obrázková abeceda,
Tvary písmen nebo Písmena a slabiky pro skládání slov.
Díky tomu, že při dyslexii je nutné procvičovat i dílčí funkce, je vhodné využít také pomůcky pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání.