pondělí 22. února 2016

Terapie vývojové dysfázie 3.díl

V minulém díle jsme se zabývali především rozvojem hrubé motoriky, na který přirozeně navazuje motorika jemná. Rozvoj jemné motoriky by měl být nezbytnou součástí veškeré logopedické terapie. My si dnes řekneme, proč tomu tak je.
Jemná motorika je řízena aktivitou malých svalových skupin, podílí se tedy zejména na manipulačních činnostech. O jemné motorice se hovoří především v souvislosti s motorikou ruky, resp. prstů, což přímo ovlivňuje grafomotoriku, rozvoj schopnosti psát nebo sebeobslužné činnosti. Další oblastí spadající do kompetence jemné motoriky je motorika mluvidel, která přímo ovlivňuje artikulaci. Velmi častou příčinou špatné výslovnosti hlásek u malých dětí i dětí s vývojovou dysfázií je právě nedostatečná úroveň motoriky mluvních orgánů, kdy je pro tyto děti velmi náročná koordinace jazyka, rtů a dolní čelisti. Děti mají obtíže s napolohováním mluvidel do příslušné pozice či s vytvořením dostatečného závěru apod. Jemná motorika dále ovlivňuje naši mimiku nebo senzomotoriku, tedy koordinaci smyslových a hybných orgánů (oko-ruka).
Je zřejmé, že problematika jemné motoriky má velmi dalekosáhlý a hlubší rozsah. Náš nástin je pouze okrajový a již z něho je patrné, že rozvoj jemné motoriky je pro děti s vývojovou dysfázií nezbytný. Jak lze tedy u dětí tuto oblast podpořit?
Nemusí se jednat o nic složitého. Na rozvoji jemné motoriky se totiž přímo podílí velká část běžných činností. V oblasti samoobsluhy je to například zapínání knoflíků, zipů, pásků či oblékání. Lze také využít různé rukodělné činnosti jako navlékání korálků, stříhání, lepení, modelování z plastelíny či moduritu, malování prstovými barvami, skládání z papírů, kreslení, hmatová cvičení nebo využívání různých stavebnic, kostek či mozaiek. Dále lze také využít přímo prstová cvičení, kdy se palcem dotýkáme ostatních prstů téže ruky, popř. i ruky opačné, louskáme prsty či využíváme napodobování různých činností, jako solení pokrmu, cinkání zvonečkem, strouhání mrkve, padající déšť a mnohé další.
V oblasti logopedie je pak nejdůležitější již zmíněná oromotorika. Ta se procvičuje nejlépe před zrcadlem, kdy před dítětem znázorňujeme pohyby rtů, jazyka, mimiku a dítě se nás snaží napodobit. Pro usnadnění práce lze také využít kartičky z našeho e-shopu, které jsou přímo určeny pro tuto oblast. Jedná se o kartičky ze sekce logopedie a to konkrétně: Jak se vyslovuje hláska, Oromotorická cvičení nebo Oromotorická cvičení 2.
Dále z našeho e-shopu můžete využít pomůcky ze sekce modelování z plastelíny, která mimo jiné rozvíjí také senzomotorickou koordinaci, hmatové vnímání a myšlení.