čtvrtek 10. března 2016

Autismus: Atypický autismus

                Jak již bylo několikrát napsáno, poruchy autistického spektra sice doprovází jisté společné znaky, o kterých hovoříme jako o triádě příznaků, i přesto má každé dítě své individuální projevy, které jej odlišují od ostatních jedinců s touto poruchou.
            Čím je pak specifický právě atypický autismus? Něco málo lze vyčíst již z názvu, který nám vypovídá o tom, že tento typ poruchy autistického spektra se od těch zbylých v něčem liší. Většinou se jedná o nástup poruchy, kterou nesledujeme již od začátku vývoje dítěte, ale první symptomy se začínají objevovat až po třetím roce života. V souvislosti s autismem se hovoří také o triádě příznaků, pro připomenutí se jedná o obtíže v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. V případě atypického autismu pak ve většině případů nedochází k naplnění celé triády a některé oblasti vývoje mohou být méně narušeny, než je tomu u dětí s klasickým autismem. V takovém případě mají tyto děti například lepší sociální či komunikační dovednosti, není u nich přítomna tak velká intenzita stereotypních činností a zájmů nebo nemají tak velké problémy s představivostí a metaforami. Z těchto důvodů se může stát, že rodiče mohou obdržet o svém dítěti mylnou diagnózu v podobě diagnostikované ADHD, vývojové dysfázie nebo se hovoří také o tzv. autistických rysech.
            I když příznaky atypického autismus mohou působit poměrně příznivě, tak z hlediska péče a potřebné intervence se nikterak neliší od klasického autismu. Vývoj dílčích funkcí je u těchto dětí výrazně nerovnoměrný, také zde najdeme celou řadu sociálních a emocionálních příznaků a stejně tak deficity v oblasti chování, imaginace či komunikace, které se s potížemi u osob s autismem shodují. Přítomno může být také výrazné mentální postižení, které diagnostiku a rozvoj komunikačních a sociálních dovedností výrazně ztěžuje.

            Co se týče terapie, tak s dětmi s atypickým autismem se pracuje prakticky stejně jako s dětmi s klasickým autismem, s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem. I tyto děti vyžadují pravidelný režim a potřebu orientace v okolním prostředí. Pro tyto účely lze využít pomůcky z našeho e-shopu a to například: Obrázkový roční kalendář, obrázkový rozvrh hodin nebo školní či denní režim. Z oblasti komunikace pak lze využít Komunikační knihy a procesuální schémata nebo aktivní schémata.