čtvrtek 28. dubna 2016

Terapie vývojové dysfázie 4.díl

V minulých dílech terapie vývojové dysfázie jsme si shrnuli problematiku jemné i hrubé motoriky. Další, velmi nezbytnou součástí terapie u těchto dětí je terapie zaměřující se na sluchové vnímání. Tento pojem v sobě nese hned několik faktorů, které je potřeba s dětmi procvičovat, jedná se především o sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu a syntézu, sluchovou paměť či vnímání a reprodukci rytmu. Děti s tímto postižením mají problémy s rozlišováním jednotlivých hlásek, nejvíce těch, které jsou zvukově podobné a s určováním toho, zda jsou slova stejná či nikoli. Náročné pro ně může také být lokalizovat zvuk nebo zaměřit pozornost na zvuk, který je ve shluku dalších šumů.
Než se dostaneme k terapii, řekněme si, proč je rozvoj této funkce tak důležitý. Děti s vývojovou dysfázií mají kromě jiného také problém se zpracováním řečového signálu, popř. zvukového signálu. Sluchový orgán mají sice v pořádku, ale problém nastává při zpracování řečového signálu v mozku. To je také jeden z důvodů, proč tito jedinci mají obtíže při řečovém projevu. Zkrátka totiž hovoří, tak jak slyší. Krom toho, že tento deficit se odráží v řeči, je také velmi nezbytný pro nácvik čtení a psaní, proto je potřeba se touto problematikou zabývat.
            A jaká jsou tedy užitečná cvičení? Cvičit náš sluch nemusí být vůbec obtížné, stačí nám využít cokoli, co nějaký zvuk vydává. Můžeme např. využít naše okolí a učit děti naslouchat větru, šumění listí, zvuku aut, vlaků apod. Dále můžeme děti učit poznávat písničky podle melodie nebo nabádat je, aby vytleskávaly stejný rytmus jako my. Lze také předčítat pohádku a vybídnout děti aby tleskly pokaždé, když uslyší dané slovo. Využívají se také různé hry na sluchovou paměť, kdy po nás děti opakují předříkaná slova. Na lokalizaci zvuku je pak dobré použít skrytou kuchyňskou minutku, jejíž zvuk děti následují. Na stejné bázi pak fungují i různé mobilní aplikace či lze prostě využít jakýkoli přehrávač a ten někam ukrýt. Toto všechno a mnohé další jsou možnosti, jak procvičovat sluch dětí prostřednictvím obyčejných her, na které nám stačí naše fantazie a pár běžných pomůcek, které máme všichni doma. Jsou samozřejmě i pomůcky, které jsou přímo určeny pro procvičování sluchu a které je vhodné využít. Nejlepší je totiž kombinace obojího, protože cvičení by měla být co nejvíce různorodá a zaměřovat se na všechny oblasti sluchového vnímání.

            Mezi pomůcky, které bychom Vám z našich produktů doporučili, patří kartičky s názvem: Sluchové vnímání, Rozlišování hlásek CSZ ČŠŽ, Skrytá písmena 1,2,3,4, Neúplná slova nebo Slabikování.

středa 27. dubna 2016

Německý e-shop OSKOLA.DE

Rádi bychom Vás, všechny příznivce naší firmy, informovali, že jsme tento měsíc spustili německý eshop OSKOLA.DE

Adresa e-shopu: www.oskola.deDo německého e-shopu jsme pro začátek dali 90 různých produktů. Všechny nabízené produkty jsou s německým překladem vč. německé metodiky, jak s kartičkami pracovat. Připravujeme další produkty, zejména desku GeoTrio s kartičkami.Budeme rádi, pokud budete sdílet naši novou německou stránku www.oskola.de a také, pokud dáte like na naší nové FB stránce.

A máme ještě jednu skvělou zprávu na závěr. Už máme přeloženo celkem 100 produktů vč. metodiky do slovenštiny a pracujeme na spuštění slovenského e-shopu. Sledujte naše stránky a blog, brzy se dozvíte více.

V současné době také připravujeme další dva druhy Geo desek s barevnými gumičkami, které se budou jmenovat GeoDuo a GeoQuadro. Sledujte náš blog a naše FB stránky. Brzy se dozvíte více.

neděle 17. dubna 2016

Předškoláci, těšíme se do školy!

Není to tak dlouho, co nám skončily zápisy do prvních tříd a nezbývá ani příliš času, než nám skončí školní rok a předškolákům začnou poslední letní prázdniny coby návštěvníkům mateřských škol. Na roli školáka je dítě připravováno vlastně po celou docházku do mateřské školy, a o tom posledním roce ani nemluvě. Na děti je prakticky vyvíjen tlak, aby zvládly všechno, co zvládnout mají, uměly všechno, co umět mají, a o škole se mluví téměř permanentně. Co by ne, zahájení povinné školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte i celé jeho rodiny.
Kromě zodpovědnosti, zvídavosti, schopnosti komunikovat, spolupracovat a pracovat s ostatními musí mít dítě rozvinuty další složky, aby školní nápor zvládlo. V souvislosti s tímto článkem budeme hovořit převážně o rozvoji dílčích složek, tedy složek nezbytných mimo jiné pro nácvik čtení a psaní. Pro tuto příležitost naše firma vytvořila balíček, obsahující kartičky využitelné jednak pro předškoláky, ale současně pro čerstvé prvňáčky.
Ani se to nezdá, ale pro nácvik čtení a psaní je zapotřebí rozvoj mnoha funkcí. Kdybychom mluvili obecněji, tak hovoříme především o zrakovém a sluchovém vnímání, motorice, senzomotorice a lateralitě. No a právě na tyto oblasti se zaměřuje celkem 1000kartiček, které v sobě skýtá náš balíček s příznačným názvem „Já jdu do školy“. V první řadě jsou zde kartičky pro rozvoj zrakové diferenciace, která je nezbytná pro rozlišování tvaru jednotlivých písmen. Na tyto úkoly pak navazují kartičky, které se již zaměřují přímo na nácvik jednotlivých písmen, což podporuje jejich zapamatování si a výbavnost. Pro nácvik čtení je pak nesmírně důležitá hlásková a slabiková analýza a syntéza, tedy nejen schopnost rozložit a složit slovo na jednotlivé hlásky, ale současně by děti měly podle sluchu umět určit, jaké písmenko se vyskytuje na začátku slova, jaké uprostřed, na konci nebo z kolika slabik se slovo skládá. Současně jsou zde cvičení na rozvoj sluchové diferenciace, která je pro změnu důležitá pro to, aby dítě umělo určit, zda je ve slově tvrdá, měkká, krátká nebo dlouhá hláska. Nezapomněli jsme ani na matematiku a mezi těmito kartičkami jsou i takové, které budují předčíselné i číselné představy či prostorovou orientaci.
Toto je samozřejmě jen kratší výčet toho, co tento balíček obsahuje. Při výběru kartiček jsme se v první řadě snažili, aby se zaměřovaly skutečně na rozvoj všech potřebných funkcí, které jsou nezbytné pro zvládání prvotních školních dovedností a aby cvičení byla co nejvíce interaktivní, zajímavá a děti se tak učily hravou formou a hlavně při práci s těmito pomůckami vydržely. My jen doufáme, že se nám naše představa podařila naplnit a budete s naším balíčkem spokojeni. Budoucím prvňáčkům i vám, jejich rodinám pak přejeme spoustu trpělivosti, úspěchů a nadšení!pátek 15. dubna 2016

Specifické poruchy učení – dysgrafie

            Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, která se společně s dalšími „dys“ řadí mezi specifické poruchy učení. Podkladem těchto obtíží jsou většinou poruchy jemné motoriky a senzomotoriky, tedy koordinace oka a ruky. Dále jsou přítomny nedostatky v oblasti představivosti, smyslu pro rytmus či prostorové orientaci.
            Pro písemný projev je pak charakteristická celková snížená kvalita písma a nečitelnost. Děti mají při psaní zvýšené svalové napětí v dolní končetině, což se při psaní projevuje křečovitými, nepřesnými pohyby. Typické je také pomalejší pracovní tempo a rychlejší unavitelnost těchto dětí a to především díky velkému soustředění, které musejí na proces psaní vynaložit. Kromě motorických obtíží mají děti problémy při osvojování, zapamatování a vybavování si písmen, dále dodržováním mezer mezi slovy, rytmizací psaní a udržením linie písma. Velmi častým problémem je záměna tvarově podobných písmen a číslic a také častá chybovost v oblasti gramatiky, diakritiky nebo komolení slov. Tyto obtíže vznikají často na úkor velké soustředěnosti při psaní, kdy se při ústním projevu nemusí objevit. Obtíže se promítají zejména do geometrie, výtvarné výchovy a českého jazyka. Velmi často se vyskytují v kombinaci s dalšími poruchami učení a to např. dyspinxií, dyspraxií, ale také s dyslexií či dysortografií.
            Co se týče terapie u dětí trpících touto poruchou, tak je potřeba uplatňovat zejména individuální přístup a dostatek chvály a motivace. Dále je třeba dbát na to, aby děti měly vhodné psací náčiní, správný posed při psaní a volnou pracovní plochu. Pro lepší orientaci v textu a úhlednost písma se využívají čtverečkové sešity či sešity s pomocnými linkami. Před, či mezi psaním je vhodné uplatňovat různé cviky na uvolnění dolní končetiny. S dítětem bychom také měli diskutovat o chybách a při diktátech ověřit znalosti dítěte také ústně. Je také důležité upřednostňovat kvalitu nad kvantitou.
            Samotná reedukační cvičení se pak nejprve zaměřují na rozvoj jemné motoriky a senzomotorické koordinace a dále pak na osvojování a zapamatování si písmen a samotný písemný projev. My se zde více zaměříme na osvojování si a zapamatování si písmen a nácvik písemného projevu.
            Pro osvojování a zapamatování si písmen se využívá především multisenzoriální přístup, tedy zapojení ostatních smyslů, nejen zraku. Pro tyto účely se využívá např. modelování a tvarování písmen. Děti mohou písmena tvarovat z drátu, plastelíny, moduritu nebo mohou rozeznávat tvary písmen pomocí hmatu, lze využít také skládání písmen z dílků, písmenkové pexeso aj.
            Nácvik písemného projevu pak postupuje chronologicky od různých grafomotorických cvičení, přes nácvik samostatných písmen, která se dále spojují do slabik a ty do slov. Je však potřeba, aby dítě ovládalo hláskovou analýzu a syntézu a mělo dostatečnou slovní zásobu.
Pro tyto účely se využívají především různé pracovní sešity s dokreslováním neúplných písmen a grafomotorickými cvičeními, a dále cvičení na rozvoj analýzy a syntézy.

V našem e-shopu se vyskytuje nespočet pomůcek, které je možné při reedukaci dysgrafie využít. Jedná se především o naše stíratelné sešity, které jsou přímo určeny pro nácvik psaní, mezi nimi např.: Učíme se psát - psací písmo, číslice, hůlkové, dále Základy písmen – psací písmo, hůlkové písmo nebo Hrátky s fixou – kreslení a psaní, cestičky a mnohé další. Vhodné jsou také hry s plastelínou, u nás je najdete v sekci Modelování z plastelíny, konkrétně: Písmena – předlohy k plastelíně, Slova – předlohy k plastelíně. Pro analýzu a syntézu lze využít Skládačky se slabikami a Skládačky se slovy z kategorie Hry a skládačky.úterý 12. dubna 2016

Dotazy a připomínky z letošního dotazníku + naše reakce

V minulé části vyhodnocení Dotazníku 2016 jsme zmínili příjemné vzkazy a dnes přišel čas na ty méně přijemné. Jsme rádi za každou pochvalu, to je jasné. Ale jsme rádi i za každou připomínku, protože díky nim víme, co můžeme ještě zlepšovat.

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak se dají poskládat kartičky předložky do dvojic. Tento úkol máte napsaný v metodice, ale nepodařilo se nám ho vyřešit. Doporučila bych se na tyto kartičky podívat a zapřemýšlet nad trochu jiným zpracováním. Jinak jsou Vaše kartičky a pomůcky skvělé.
S pozdravem speciální pedagog a logoped Kateřina T.
Děkujeme za zajímavou připomínku. Metodiku většinou zpracovávají studenti pedagogické fakulty. V tomto případě to bylo zřejmě myšleno tak, že má dítě hledat dvojice stejných předložek. Pravdou je, že ne každá předložka je na kartičkách dvakrát. Určitě to předěláme. A protože jsou předložky oblíbeným produktem, máme pro Vás dobrou zprávu. Právě teď připravujeme nový produkt s předložkami.

Jsme pobočný spolek SNN v ČR působící v Ústeckém kraji. V roce 2015 jsme otevřeli za přispění Ústeckého kraje dětský koutek pro slyšící i neslyšící děti, slyšících i neslyšících rodičů. Pomáháme dětem s nástupem do školy a překonání prvotních potíží. Co nám doporučíte? Valentová E.
Pokud máte na mysli, jaké pomůcky by se hodily do vašeho dětského koutku. Určitě bychom doporučili cokoliv z nabídky Hry a skládačky, a nebo taky novou pomůcku GeoTrio.

přehlednost webu (e-shopu) - je pro mne zdlouhavé a nepřehledné procházet všechny položky na webu když hledám, co máte zajímavého, čím se jednotlivé sady liší, co je za novinky (které neznám a nemám doma), nelze zobrazit jen zboží skladem, u sešitů (stíratelných) nevím co je uvnitř a jaký mám koupit, aby bavil syna a jaký aby bavil dcerku. Prostě mne procházení položek na webu po chvíli přestane bavit, a tak neobjednám tolik, protože prostě nezvládnu projít všechny položky a pak si nejsem jistá, zda jsem pro děti vybrala to nejvhodnější Monika S.
Pokud máte pocit, že nestačíte prolistovat veškerý náš sortiment, doporučujeme Vám objednání našeho katalogu, kde si můžete všechny produkty prolistovat a třeba si postupně zaškrtávat, co by se vám hodilo. Možnost filtrování zboží, které není skladem, bohužel software našeho e-shopu neumožňuje, je to však celkem zajímavá připomínka. I když Vás musíme ubezpečit, že i když objednáte zboží, které není skladem, výroba proběhne většinou do týdne, neboť jsme přímým výrobcem našich kartiček. Pokud máte další námět, podle čeho sortiment v e-shopu třídit, aby byl pro Vás přehlednější, můžete nám ho napsat.

Je možno, abyste mi zaslali katalog na e-mail? Šárka B.
Online verzi našeho katalogu najdete na stránce: http://www.katalog.oskola.cz/

Vaše produkty jsou velice pěkné a hodně pomáhají, ale uvítala bych více slev. Bohužel některé materiály jsou drahé. Helena K.
Materiál a práce samozřejmě také něco stojí, navíc se na výrobě podílí lidé se zdravotním postižením. Ohledně slev odebírejte náš newsletter, sledujte náš blog, Facebook a nebo Google+, určitě Vás nějakou slevou nebo akcí brzy potěšíme.

Děkuji za rozšíření sortimentu. Napadla mě i taková věc, že mi na eshopu chybí zakoupení identifikačního náramku - se jménem rodičů i dítěte, telefonu a třeba i diagnozy. Lucie P.
Naším cílem je výroba zalaminovaných kartiček a dalších výukových materiálů. Nezařazujeme do naší nabídka příliš mnoha výrobků od jiných dodavatelů, jen pokud se jedná od doplňkový sortiment ke kartičkám. Věřím, že najdete jiné místo, kde pořídit identifikační náramek nebo jiný podobný výrobek pro své dítě.

Chtěla bych se zeptat, jestli neuvažujete pomůcky dodávat nerozstříhané. Bohužel ne vždy jsou kartičky rozstříhané přesně, drobné nepřesnosti mě mrzí, když už kartičky zakoupím. Děkuji Kateřina P.
Dobrý den, o možnosti dodání nerozstříhaných kartiček neuvažujeme. A to zejména z toho důvodu, že stříhání a řezání kartiček dává práci lidem se zdravotním postižením. Pokud se Vám však kartičky zdají poškozené, je možné podat reklamaci nebo některé kartičky ze sady vyměnit.

Také by se mi líbila možnost kartičky s magnetem (samolepící) / bez. Dala jsem na kartičky magnet a máme je na ledničce, dceři se to moc líbí (16m) Ivana S.
Některé kartičky, u kterých se dá přichycení na lednici či magnetickou tabuli dobře využít, magnetem opatřené jsou. Jedná se o denní i týdenní režimy a také motivační kartičky. Děkujeme za zajímavý námět, možná přidáme samolepící magnetické výseky do doplňkového sortimentu.

Spíš doporučení pro lepší kvalitu všech kartiček. Nechte kolem obrázku okraj. bez okraje se totiž všechny kartičky hned rozlepují. Mám od Vás 2 produkty (pro doplnění - z výstavy) a vše se rozlepilo po 2. použití. Valina K.
Ráda bych se zeptala, jaké konkrétní 2 produkty jste zakoupila? S touto zkušeností se opravdu nesetkáváme často. Pokud se nám někdo s podobnou zkušeností ozval, jednalo se vždy o sadu, kde jsou nalepovací tvary se suchým zipem a většinou jsme byli schopni dodat náhradní tvary. Pokud by všechny kartičky měly mít průhledný okraj, velice by stouply náklady na výrobu. Uvažujeme však o možnosti této varianty u některých, zejména komunikačních kartiček.

Uvítala bych spíš než další kartičky jejich bazar. Použijí se párkrát a dítě už je zná a nepotřebuje. Lenka T.

O organizování bazaru neuvažujeme, určitě by se to však dalo realizovat v různých diskuzních skupinách, třeba na Facebooku.

čtvrtek 7. dubna 2016

Alternativní a augmentativní komunikace 5: Makaton

      Zajisté jste si povšimnuli, že v poslední době jsme náš seriál týkající se alternativní a augmentativní komunikace trošku zanedbávali a místo něj jsme se věnovali tématům jiným. Protože je ale tato problematika nezanedbatelnou součástí péče o děti se zdravotním postižením, rozhodli jsme se navázat tam, kde jsme skončili a pro dnešní díl jsme si pro vás připravili pár informací o méně známém, vizuálně-motorickém systému komunikace – Makatonu.
            Tento komunikační systém vznikl ve Velké Británii a je poměrně podobný již zmiňovanému znaku do řeči, kdy také využívá systém manuálních znaků a symbolů. Stejně jako u znaku do řeči, jsou i manuální znaky Makatonu vybírány ze znakového jazyka příslušné země a mají za úkol zdůraznit klíčová slova ve větě. Tyto znaky jsou ale pečlivě vybírány, upraveny a standardizovány a tvoří soubor zhruba 350 oficiálních znaků, které jsou uspořádány celkem do devíti stupňů. První stupeň obsahuje slova, nejvíce využívána ve všech komunikačních situacích, týkají se většinou základních potřeba a pokynů klienta. S přibývajícími stupni se pak dostáváme k okrajovější slovní zásobě až po poslední stupeň, který tvoří jakýsi osobní seznam slov, podle individuálních potřeba zájmů klienta.
            Makaton bývá doprovázen mluvenou řečí a pro jeho zpřesnění lze také využít různých grafických symbolů a obrázků. Znakování je také potřeba doplnit příslušným výrazem obličeje a modulací hlasu pro snadnější srozumitelnost.
            Hlavním cílem Makatonu je podnítit rozvoj mluvené řeči, podpořit porozumění, zjednodušit vyjadřování, podpořit nesrozumitelnou či velmi špatně srozumitelnou řeč a motivovat ke komunikaci.

Makaton slouží jako základní i dočasný prostředek komunikace a využívá se zejména u dětí s těžkými artikulačními problémy a s potížemi ve výstavbě, zapamatování si a výbavnosti pojmů. Neméně se využívá i u dospělých, zejména se získanou narušenou komunikační schopností v důsledku cévních mozkových příhod, úrazů či degenerativních onemocnění. 

pondělí 4. dubna 2016

Vzkazy a ohlasy zákazníků

Děkujeme zákazníkům i příznivcům za všechny pozitivní vzkazy a ohlasy z letošních dotazníků!

Jste super Simona P.

Mnoho úspěchů přeji. Anna K.

Velmi ráda bych Vám chtěla poděkovat za nápad a sdílení s ostatními. Jsem z každé návštěvy Vašeho webu nadšená a musím se držet, abych neutratila celou výplatu :) Můj svěřený chlapec s Aspergerovým syndromem i vlastní děti jsou z kartiček nadšení. Moc Díky za to :) Přeji spoustu dalších kreativních nápadů a spokojených zákazníků :) Nikol S.

Těším se na novinky. Přeji mnoho úspěchů a spokojených Oskoláků! Petra N.

Vaše práce a úsilí věnované všemu, co prezentujete a vytváříte, je mimořádná a jsem za Vás velmi ráda, děkuji celému Vašemu týmu a přeji Vám mnoho úspěchů. Michaela B.

Moc děkuji za vaše skvělé pomůcky, dcerce pomáhají a už vybíráme další pro její rozvoj. A určitě využijeme i ve školce, kde teď pracuji. Monika L.

Odvádíte úžasnou práci, díky. Jitka Z.

Děkuji za Vaši práci a inspiraci. Hodně štěstí a spoustu spokojených zákazníků a dětí. Eva K.
Těším se na nové zajímavé produkty. Andrea P.

Zatím máme jen 4 sady kartiček, ale líbí se nám moc a ráda se budu vracet. Díky! Štěpánka Č.
Jen tak dál. Náš syn je dysfatik a Vaše pomůcky nám velmi pomohly. Alena H.

Jste báječní vaše kartičky nám moc pomohly a pomáhají. Mně ulehčily mnoho práce s přípravou pomůcek pro syna. Děkuji! Doporučuji vás, kde se dá. Hodně dalších úspěchů a spokojených zákazníků. Klára F.

Přeji hodně dobrých nápadů. Šárka B.

Za Váš katalog jsem moc ráda, za kartičky také. Děkují za dobrou spolupráci. Zdeňka V.
Děláte skvělou práci. Přeju vám, aby se vám dařilo. Petra K.

Děkuji za vše, co děláte pro děti. Od chvíle, co používáme vaše kartičky, se syn celkově velmi zlepšil v porozumění řeči i v mluvě jako takové. Dál budu u vás objednávat. Viola R.

Vaše stránky jsou pro mne velmi inspirativní a těším se, že si doma budu s GeoTriem hrát i já. Děkuji. Jitka M.


Skvělý obchůdek, kde vždy najdu pro své chlapečky skvělé pomůcky. Žaneta M.