čtvrtek 7. dubna 2016

Alternativní a augmentativní komunikace 5: Makaton

      Zajisté jste si povšimnuli, že v poslední době jsme náš seriál týkající se alternativní a augmentativní komunikace trošku zanedbávali a místo něj jsme se věnovali tématům jiným. Protože je ale tato problematika nezanedbatelnou součástí péče o děti se zdravotním postižením, rozhodli jsme se navázat tam, kde jsme skončili a pro dnešní díl jsme si pro vás připravili pár informací o méně známém, vizuálně-motorickém systému komunikace – Makatonu.
            Tento komunikační systém vznikl ve Velké Británii a je poměrně podobný již zmiňovanému znaku do řeči, kdy také využívá systém manuálních znaků a symbolů. Stejně jako u znaku do řeči, jsou i manuální znaky Makatonu vybírány ze znakového jazyka příslušné země a mají za úkol zdůraznit klíčová slova ve větě. Tyto znaky jsou ale pečlivě vybírány, upraveny a standardizovány a tvoří soubor zhruba 350 oficiálních znaků, které jsou uspořádány celkem do devíti stupňů. První stupeň obsahuje slova, nejvíce využívána ve všech komunikačních situacích, týkají se většinou základních potřeba a pokynů klienta. S přibývajícími stupni se pak dostáváme k okrajovější slovní zásobě až po poslední stupeň, který tvoří jakýsi osobní seznam slov, podle individuálních potřeba zájmů klienta.
            Makaton bývá doprovázen mluvenou řečí a pro jeho zpřesnění lze také využít různých grafických symbolů a obrázků. Znakování je také potřeba doplnit příslušným výrazem obličeje a modulací hlasu pro snadnější srozumitelnost.
            Hlavním cílem Makatonu je podnítit rozvoj mluvené řeči, podpořit porozumění, zjednodušit vyjadřování, podpořit nesrozumitelnou či velmi špatně srozumitelnou řeč a motivovat ke komunikaci.

Makaton slouží jako základní i dočasný prostředek komunikace a využívá se zejména u dětí s těžkými artikulačními problémy a s potížemi ve výstavbě, zapamatování si a výbavnosti pojmů. Neméně se využívá i u dospělých, zejména se získanou narušenou komunikační schopností v důsledku cévních mozkových příhod, úrazů či degenerativních onemocnění.