čtvrtek 28. dubna 2016

Terapie vývojové dysfázie 4.díl

V minulých dílech terapie vývojové dysfázie jsme si shrnuli problematiku jemné i hrubé motoriky. Další, velmi nezbytnou součástí terapie u těchto dětí je terapie zaměřující se na sluchové vnímání. Tento pojem v sobě nese hned několik faktorů, které je potřeba s dětmi procvičovat, jedná se především o sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu a syntézu, sluchovou paměť či vnímání a reprodukci rytmu. Děti s tímto postižením mají problémy s rozlišováním jednotlivých hlásek, nejvíce těch, které jsou zvukově podobné a s určováním toho, zda jsou slova stejná či nikoli. Náročné pro ně může také být lokalizovat zvuk nebo zaměřit pozornost na zvuk, který je ve shluku dalších šumů.
Než se dostaneme k terapii, řekněme si, proč je rozvoj této funkce tak důležitý. Děti s vývojovou dysfázií mají kromě jiného také problém se zpracováním řečového signálu, popř. zvukového signálu. Sluchový orgán mají sice v pořádku, ale problém nastává při zpracování řečového signálu v mozku. To je také jeden z důvodů, proč tito jedinci mají obtíže při řečovém projevu. Zkrátka totiž hovoří, tak jak slyší. Krom toho, že tento deficit se odráží v řeči, je také velmi nezbytný pro nácvik čtení a psaní, proto je potřeba se touto problematikou zabývat.
            A jaká jsou tedy užitečná cvičení? Cvičit náš sluch nemusí být vůbec obtížné, stačí nám využít cokoli, co nějaký zvuk vydává. Můžeme např. využít naše okolí a učit děti naslouchat větru, šumění listí, zvuku aut, vlaků apod. Dále můžeme děti učit poznávat písničky podle melodie nebo nabádat je, aby vytleskávaly stejný rytmus jako my. Lze také předčítat pohádku a vybídnout děti aby tleskly pokaždé, když uslyší dané slovo. Využívají se také různé hry na sluchovou paměť, kdy po nás děti opakují předříkaná slova. Na lokalizaci zvuku je pak dobré použít skrytou kuchyňskou minutku, jejíž zvuk děti následují. Na stejné bázi pak fungují i různé mobilní aplikace či lze prostě využít jakýkoli přehrávač a ten někam ukrýt. Toto všechno a mnohé další jsou možnosti, jak procvičovat sluch dětí prostřednictvím obyčejných her, na které nám stačí naše fantazie a pár běžných pomůcek, které máme všichni doma. Jsou samozřejmě i pomůcky, které jsou přímo určeny pro procvičování sluchu a které je vhodné využít. Nejlepší je totiž kombinace obojího, protože cvičení by měla být co nejvíce různorodá a zaměřovat se na všechny oblasti sluchového vnímání.

            Mezi pomůcky, které bychom Vám z našich produktů doporučili, patří kartičky s názvem: Sluchové vnímání, Rozlišování hlásek CSZ ČŠŽ, Skrytá písmena 1,2,3,4, Neúplná slova nebo Slabikování.