pondělí 16. května 2016

Alternativní a augmentativní komunikace - Lormova abeceda 6

Nevíme, nakolik je pro vás, naše čtenáře a zákazníky známý pojem Lormova abeceda, ale vzhledem k tomu, že se v našich článcích zabýváme mimo jiné i alternativní a augmentativní komunikací, nesmíme tento komunikační systém opomenout. Nesmíme ho opomenout i přesto, že není typický a ani příliš využitelný pro většinu uživatelů našich kartiček, rozhodně ale usoudíte, že je velmi zajímavý, poměrně snadno naučitelný a protože se zabýváme a zmiňujeme se o všech postiženích, rozhodně ho nesmíme opomenout.
            Co je tedy Lormova abeceda a pro koho je určena? Je to jeden ze základních taktilních komunikačních systémů určený především pro osoby s hluchoslepotou a jejich sociální okolí. Hluchoslepota je pak souběžné postižení sluchu a zraku, různé hloubky a různé příčiny. V případě totální hluchoslepou pak nelze využít jiný dorozumívací prostředek, než právě hmat a na tomto faktu je založena právě Lormova abeceda, kdy se při komunikaci využívá dlaňová strana ruky s napjatými a mírně roztaženými prsty. Každý bod a tah na dlani pak představuje nějaké písmeno abecedy.
            Stejně jako každý komunikační systém, tak i Lormova abeceda má své výhody a nevýhody. Jednou z hlavních výhod je, že není náročná na naučení a zvládne si ji osvojit prakticky každý, kdo má vztah k českému jazyku. Osoba s hluchoslepotou se pak stává aktivním účastníkem komunikace a odbourává izolaci. Nevýhodou však zůstává, že užití tohoto systému předpokládá znalost významu slov a struktury jazyka, využívají ji tedy převážně hluchoslepí, kteří toto kombinované postižení získali až v průběhu života. Samotný proces výměny komunikace pak vypadá následovně: Oba komunikační partneři stojí či sedí vedle sebe a osoba sdělující vysílá doteky pravou rukou do levé ruky naslouchajícího, z toho vychází, že osoba, která něco sděluje, by měla být po levé straně od osoby, která jeho sdělení přijímá. Tento fakt vychází ze zastoupení praváku v populaci, není to ovšem žádné striktní pravidlo, většinou totiž záleží na schopnostech obou komunikačních partnerů.

            Pro lepší představu uvedeme pár příkladů. Písmeno A znázorníme dotekem na špičce palce, písmeno B naznačíme čárou po ukazováčku od špičky prstu až k dlani atd. V případě, že by komunikačním partnerům hluchoslepé osoby dělala Lormova abeceda obtíže, jsou zde i další využitelné komunikační systémy určené osobám s tímto postižením nebo se používá speciální rukavice, která má na sobě tuto abecedu přímo znázorněnou.