úterý 9. srpna 2016

Specifické poruchy učení – dysortografie

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, která se společně s dalšími „dys“ řadí mezi specifické poruchy učení. Podkladem těchto obtíží jsou většinou poruchy jemné motoriky a senzomotoriky, tedy koordinace oka a ruky. Dále jsou přítomny nedostatky v oblasti představivosti, smyslu pro rytmus či prostorové orientaci.
            Pro písemný projev je pak charakteristická celková snížená kvalita písma a nečitelnost. Děti mají při psaní zvýšené svalové napětí v dolní končetině, což se při psaní projevuje křečovitými, nepřesnými pohyby. Typické je také pomalejší pracovní tempo a rychlejší unavitelnost těchto dětí a to především díky velkému soustředění, které musejí na proces psaní vynaložit. Kromě motorických obtíží mají děti problémy při osvojování, zapamatování a vybavování si písmen, dále dodržováním mezer mezi slovy, rytmizací psaní a udržením linie písma. Velmi častým problémem je záměna tvarově podobných písmen a číslic a také častá chybovost v oblasti gramatiky, diakritiky nebo komolení slov. Tyto obtíže vznikají často na úkor velké soustředěnosti při psaní, kdy se při ústním projevu nemusí objevit. Obtíže se promítají zejména do geometrie, výtvarné výchovy a českého jazyka. Velmi často se vyskytují v kombinaci s dalšími poruchami učení a to např. dyspinxií, dyspraxií, ale také s dyslexií či dysortografií.
            Co se týče terapie u dětí trpících touto poruchou, tak je potřeba uplatňovat zejména individuální přístup a dostatek chvály a motivace. Dále je třeba dbát na to, aby děti měly vhodné psací náčiní, správný posed při psaní a volnou pracovní plochu. Pro lepší orientaci v textu a úhlednost písma se využívají čtverečkové sešity či sešity s pomocnými linkami. Před, či mezi psaním je vhodné uplatňovat různé cviky na uvolnění dolní končetiny. S dítětem bychom také měli diskutovat o chybách a při diktátech ověřit znalosti dítěte také ústně. Je také důležité upřednostňovat kvalitu nad kvantitou.
            Samotná reedukační cvičení se pak nejprve zaměřují na rozvoj jemné motoriky a senzomotorické koordinace a dále pak na osvojování a zapamatování si písmen a samotný písemný projev. My se zde více zaměříme na osvojování si a zapamatování si písmen a nácvik písemného projevu.
            Pro osvojování a zapamatování si písmen se využívá především multisenzoriální přístup, tedy zapojení ostatních smyslů, nejen zraku. Pro tyto účely se využívá např. modelování a tvarování písmen. Děti mohou písmena tvarovat z drátu, plastelíny, moduritu nebo mohou rozeznávat tvary písmen pomocí hmatu, lze využít také skládání písmen z dílků, písmenkové pexeso aj.
            Nácvik písemného projevu pak postupuje chronologicky od různých grafomotorických cvičení, přes nácvik samostatných písmen, která se dále spojují do slabik a ty do slov. Je však potřeba, aby dítě ovládalo hláskovou analýzu a syntézu a mělo dostatečnou slovní zásobu.
Pro tyto účely se využívají především různé pracovní sešity s dokreslováním neúplných písmen a grafomotorickými cvičeními, a dále cvičení na rozvoj analýzy a syntézy.

V našem e-shopu se vyskytuje nespočet pomůcek, které je možné při reedukaci dysgrafie využít. Jedná se především o naše stíratelné sešity, které jsou přímo určeny pro nácvik psaní, mezi nimi např.: Učíme se psát - psací písmo, číslice, hůlkové, dále Základy písmen – psací písmo, hůlkové písmo nebo Hrátky s fixou – kreslení a psaní, cestičky a mnohé další. Vhodné jsou také hry s plastelínou, u nás je najdete v sekci Modelování z plastelíny, konkrétně: Písmena – předlohy k plastelíně, Slova – předlohy k plastelíně. Pro analýzu a syntézu lze využít Skládačky se slabikami a Skládačky se slovy z kategorie Hry a skládačky.